Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Vibro-impact driven Self-propelled locomotion Capsule robots Isotropic friction Dynamic response

The effect of friction on the vibro-impact locomotion system: modeling and dynamic response

  • Tác giả : Nguyễn Văn Dự, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Meccanica, Springer
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>