Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: bảo vệ rừng; vốn rừng.

Phân tích tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng Vùng Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

  • Tác giả : Trần Đình Tuấn,  Nguyễn Thị Châu, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>