Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Kiểm soát chi qua KBNN

Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn Huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc

  • Tác giả : Nguyễn Việt Dũng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>