Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Al2O3 nanofluid

Applied Research of Nanofluids in MQL to Improve Hard Milling Performance of 60Si2Mn Steel Using Carbide Tools

  • Tác giả : Trần Minh Đức, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal of Mechanical Engineering
  • Năm xuất bản:

Performance of Al2O3 nanofluids in minimum quantity lubrication in hard milling of 60Si2Mn steel using cemented carbide tools

  • Tác giả : Trần Minh Đức, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Mechanical Engineering
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>