Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Top local cohomology

Top local cohomology and the catenaricity of the unmixed support of a finitely generated module, Comm. Algebra (SCI) 35 (2007), 1691-1701.

  • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Communications in Algebra
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>