Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Pseudo supports; Non-Cohen–Macaulay locus; Catenarity; Serre conditions; Unmixedness

On the attached primes and Shifted Localization Principle for local cohomology modules

  • Tác giả : Trần Nguyên An, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

On pseudo supports and non Cohen-Macaulay locus of a finitely generated module, J. Algebra (SCI) 323 (2010), 3029-3038.

  • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>