Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Top local cohomology module; Attached prime; Co-support; Multiplicity

On the top local cohomology modules, J. Algebra (SCI) 349 (2012), 342-352.

  • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>