Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: ô nhiễm

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hiện nay

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ một số nhà máy đến chất lượng nước mặt và con người tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất,  Ngô Văn Giới, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
  • Năm xuất bản:

Thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong sinh vật và con người sống tại vùng mỏ thiếc Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

  • Tác giả : Vi Thuỳ Linh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>