Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Hoạt động ngoại khóa; giáo dục quốc phòng; an ninh; học sinh; lồng ghép

Lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở thông qua chương trình hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

  • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,  Dương Thị Thanh Mai, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>