Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: nano-lubricant; deep drilling; hard-to-cut materials; stainless steel

Enhancement of Deep Drilling for Stainless Steels by Nano-Lubricant through Twist Drill Bits

  • Tác giả : Nguyễn Văn Dự, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Lubricants
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>