Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng LEAP tính toán tổng lượng phát thải trong sản xuất và tiệu thụ năng lượng giai đoạn 1990-2030
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Phạm Thị Thanh Mai, Nghiêm Thị Ngoan
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978-604-913-389-3
Tóm tắt nội dung

Báo cáo sử dụng phần mềm LEAP thực hiện tính toán phát thải KNK cho 5 ngành tiêu thụ năng lượng (Công nghiệp, nông nghiệp, Dân dụng sinh hoạt, Thương mại Dịch vụ và giao thông vận tải) và sản xuất điện từ 1990 đến 2010, dự báo đến 2030. Kết quả tính toán cho thấy cái nhìn tổng quan về tình hình phát thải, mức độ tăng và cơ cấu phát tahir trong lĩnh vực năng lượng.