Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Attached primes

On the attached primes and Shifted Localization Principle for local cohomology modules

 • Tác giả : Trần Nguyên An, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Attached primes of local cohomology modules and structure of Noetherian local rings, Journal of Algebra (SCI), 403 (2014), 459-469

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra
 • Năm xuất bản:

A finiteness result for attached primes of certain Artinian local cohomology modules, Journal of Algebra and its Applications (SCIE), 13 (2014), 1350063:1-14.

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra and its Applications
 • Năm xuất bản:

A finiteness result for attached primes of certain tor-modules, Algebra Colloq. (SCIE) 19 (2012), 787-796.

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Algebra Colloquium
 • Năm xuất bản:

The finiteness of certain sets of attached prime ideals and the length of generalized fractions, J. Pure Appl. Algebra (SCI) 189 (2004), 109-121.

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Pure and Applied Algebra
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>