Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: associated primes

On the asymptotic stability of certain sets of prime ideals

 • Tác giả : Nguyễn Văn Hoàng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: East-West Journal of Mathematics
 • Năm xuất bản:

On the associated primes and the supports of generalized local cohomology modules (Scopus)

 • Tác giả : Nguyễn Văn Hoàng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica (Scopus)
 • Năm xuất bản:

On the associated primes and the support of local cohomology modules, Algebra Colloquium (SCIE), 15 (2008), 599-608.

 • Tác giả : Nông Quốc Chinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Algebra Colloquium (SCIE)
 • Năm xuất bản:

Asymptotic Stability of Certain Sets of Associated Prime Ideals of Local Cohomology Modules

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Hoàng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Taylor & Francis/ Communications in Algebra (SCI)
 • Năm xuất bản:

A finiteness result for associated primes of certain ext-modules, Comm. Algebra (SCI) 36 (2008), 1527-1536.

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Communications in Algebra
 • Năm xuất bản:

On generalized regular sequences and the finiteness for associated primes of local cohomology modules, Comm. Algebra (SCI) 33 (2005), 793-806

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Communications in Algebra
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>