Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: strictly f-sequence

On generalized Cohen-Macaulay canonical modules, Comm. Algebra (SCI), 41 (2013), 4453-4462

  • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Communications in Algebra
  • Năm xuất bản:

On canonical Cohen-Macaulay modules, J. Algebra (SCI) 371 (2012), 480-491.

  • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>