Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thanh Tiến

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tiến
2. Năm sinh: 1976 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Lào Cai
5. Nguyên quán: Nam Định
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xóm 10, Quyết Thắng, TPTN

Điện thoại: NR 02803759132 Mobile 0988757733

Email: tiennt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2004  Nơi bảo vệ:Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam
  • Ngành: Lâm học Chuyên ngành:Lâm học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  • Ngành: Lâm sinh  Chuyên ngành: Kỹ thuật lâm sinh

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng bộ môn ĐTQHR
11. Cơ quan công tác: Đại học Nông Lâm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Lâm nghiệp 1999
Thạc sĩ Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam Lâm học 2004
Tiến sĩ Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Lâm sinh 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Nông nghiệp - Lâm nghiệp
  • Tài nguyên-Môi trường
  • Lâm nghiệp

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Đo đạc Lâm nghiệp Tác giả NXB Nông Nghiệp HN 2008
Sách giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp Đồng tác giả NXB Nông Nghiệp HN 2014

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 5

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố