Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Viết Khanh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Viết Khanh
2. Năm sinh: 1962 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Vụ Bản - Nam Định
5. Nguyên quán: Vụ Bản - Nam Định
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phan Đình Phùng - Thái Nguyên

Điện thoại: NR 0280 3858532 Mobile 0912187118

Email: khanhtv@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

 • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
 • Ngành:  Chuyên ngành:

7.2 Tiến sĩ

 • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
 • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2009 Nơi phong: Đại học Thái Nguyên

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: PGĐ Đại học Thái Nguyên
11. Cơ quan công tác: Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

 • Tài nguyên-Môi trường
 • Khoa học trái đất - Mỏ

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

1. Đề tài Nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu năm

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

 1.          1.          

Chủ trì đề tài cấp Bộ mã số: B2003 - 03- 43, Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến du lịch sinh thái ở lưu vực sông công tỉnh Thái Nguyên

2005 

Bộ GD&ĐT

Tốt 

 1.          2.          

Chủ trì đề tài cấp Bộ mã số B2009 - TN01- 02: Đánh giá một số nguồn lực tự nhiên phục vụ phát triển KT- XH vùng Đông Bắc Việt Nam

2011  

Bộ GD&ĐT

Xuất sắc

 1.          3.          

Chủ trì đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, mã số ĐH 2012 – TN01-01: Thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên.

2014

ĐHTN

Xuất sắc

 1.          4.          

Chủ trì đề tài cấp Tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian du lịch tỉnh Hà Giang

Đang thực hiện

UBND tỉnh Hà Giang

 

 1.          5.          

Tham gia đề tài cấp Bộ B2000 - 03-43: Giải pháp phát triển bền vững trong điều kiện môi trường  địa lý khó khăn cao nguyên Đồng Văn –Lũng Cú, Hà Giang

2002

Bộ GD&ĐT

Khá

 1.          6.          

Tham gia đề tài cấp Bộ mã số: 2009-TN04-12: Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến học phần bản đồ học trong các trường ĐHSP miền núi Việt Nam

2011

Bộ GD&ĐT

Tốt

 1.          7.          

Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Khoáng sản vùng Đông bắc Việt Nam

1995

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.          8.          

Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Cấu trúc địa chất và phân bố khoáng sản Tây bắc Thái Nguyên

1998

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.          9.          

Chủ trì Đề cương bài giảng môn  Địa chất lịch sử

2003

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.        10.        

Chủ trì Đề cương bài giảng môn Địa chất đại cương

2003

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

 1.        11.        

Chủ trì Đề cương bài giảng  môn Tin học ứng dụng

2007

Trường ĐHSP - ĐHTN

Tốt

2.2. Sách, Giáo trình (5 sách, 2 tài liệu bồi dưỡng).

TT

Chủ biên/Tham gia

Tên sách, giáo trình

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

 1.          1.          

Tham gia

Thực hành địa chất

 

Đại học Sư phạm Hà Nội

2005

 1.          2.          

Chủ biên

Tiếng Anh chuyên ngành địa lý

Đại học Thái Nguyên

2008

 1.          3.          

Chủ biên

Ứng dụng tin học trong nghiên cứu và dạy học địa lý

Giáo dục Hà Nội

2008

 1.          4.          

Chủ biên

Địa lý Trung du Miền núi phía bắc Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

 1.          5.          

Chủ biên

Địa chất lịch sử

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

 1.          6.          

Chủ biên

Giáo dục môi trường qua môn địa lý ở trường THPT miền núi

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên – Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

2003

 1.          7.          

Chủ biên

Nâng cao năng lực cho GV về đổi mới PPDH địa lý

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên –  Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

2005

 2.3. Các bài báo khoa học (45 bài, trong đó có 41 bài trong nước, 4 bài hội thảo nước ngoài).

STT

Tên bài báo/Tên tạp chí/Năm công bố

 1.          1.          

Trần Viết Khanh, Nghiên cứu quá trình phong hóa vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 5, Tr. 45-52, 1998

 1.          2.          

Trần Viết Khanh, Trầm tích đệ tứ và địa hình bồi tụ vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 5, tập 8, Tr. 51-57, 1998

 1.          3.          

Trần Viết Khanh, Một số tiền đề tìm kiếm khoáng sản thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập10, 1999

 1.          4.          

Trần Viết Khanh, Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học Trái đất, số 2 tập 22, Tr. 156-160, 2000

 1.          5.          

Trần Viết Khanh, Đặc điểm khoáng hóa thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 14, Tr. 37- 45, 2000

 1.          6.          

Trần Viết Khanh, Địa hình hình thành do hoạt động của các dòng chảy trên mặt vùng Đông Bắc Tam Đảo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 18, Tr. 41- 45, 2001

 1.          7.          

Trần Viết Khanh, Quản lý chất lượng đào tạo khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (thời kỳ 2001-2005), nhận thức, vấn đề và kiến nghị, Kỷ yếu Hội thảo QLGD trong các trường Sư phạm, 11/2001 Tr. 214-216, 2001.

 1.          8.          

Trần Viết Khanh, Công nghệ thông tin: Cơ hội và thách thức trong dạy học Địa lý, Kỷ yếu hội thảo Khoa học đổi mới phương pháp dạy học địa lý, ĐH Huế, Tr. 65-68, 2003.

 1.          9.          

Trần Viết Khanh, Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và thoái hóa môi trường đất tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 3, tập 31, Tr. 42-46, 2004

 1.        10.        

Trần Viết Khanh, Hiện trạng phát triển du lịch vùng ATK Định Hóa Thái Nguyên, Tuyển tập các công trình Khoa học báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, tháng 11/2004, Tr. 137-143.

 1.        11.        

Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Chế độ nhiệt - ẩm và ảnh hưởng của chúng tới phân bố chè tỉnh Thái Nguyên, Tuyển tập các báo khoa học tại Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội, 2006, Tr. 307 - 317.

 1.        12.        

Trần Viết Khanh, Hiện trạng khai thác khoáng sản ở Đại Từ và ảnh hưởng của chúng đến cảnh quan địa hình và tài nguyên đất, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 38, Tr. 70-76, 2006

 1.        13.        

Trần Viết Khanh, Các bề mặt đỉnh và địa hình sườn ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 4, tập 40, Tr. 75-79, 2006

 1.        14.        

Trần Viết Khanh, Phân tích  kết quả tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHSP - ĐHTN, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - Hội thảo Khoa học Công nghệ toàn quốc, tháng 10/2006, Tr. 54- 57.

 1.        15.        

Trần Viết Khanh, Ứng dụng tin học thành lập bản đồ địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 1, tập 41, Tr. 34 - 39, 2007.

 1.        16.        

Trần Viết Khanh, Chọn và tìm kiếm đối tượng bản đồ trong Mapinfo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 42, Tr. 48- 52, 2007.

 1.        17.        

Trần Viết Khanh, Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 46, Tr. 26 - 29, 2008.

 1.        18.        

Trần Viết Khanh, Phạm Ngọc Thương, Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 2, tập 47, Tr. 92 - 95, 2008.

 1.        19.        

Trần Viết Khanh, Phạm Ngọc Thương, Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 4, tập 48, Tr. 36 - 39, 2008.

 1.        20.        

Trần Viết Khanh, Tài Nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên, Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008.

 1.        21.        

Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Mây, Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 4, tập 52, Tr. 19 - 21, 2009.

 1.        22.        

Trần Viết Khanh, Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên,Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 6, tập 54, Tr. 57-62, 2009.

 1.        23.        

Trần Viết Khanh, Thành lập bản đồ số hóa độ cao - Digital elevation model (DEM) trong nghiên cứu địa lý, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 7, tập 55,  2009.

 1.        24.        

Trần viết Khanh, Hoàng Thanh Vân, Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới phát triển KT-XH tỉnh Tuyên Quang, tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 03 tập 65, 2010

 1.        25.        

Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2010.

 1.        26.        

Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến, Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở TPTN, Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5, 2010.

 1.        27.        

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Sử dụng hệ thông tin địa lý GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu mạng lưới các trường THPT trên địa bàn TPTN, tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, 2011

 1.        28.        

Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Hà Thị Biên, Demographic transision in Bac Kan province, Vietnam period 1999 – 2009 and forcasting the once for the next 10 years, International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

 1.        29.        

Trần Viết Khanh, Vũ Vân Anh, Actual situation and some solutions to improve Human Development Index in Vietnam, International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

 1.        30.        

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến phục vụ  kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên,  Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 95(07), Tr. 83 – 89, 2012.

 1.        31.        

Thanh Van Hoang, Tien Yin Chou, Chih Yuan Chien, Viet Khanh Tran Simulation impact of Climate change on agriculture land use sustainability using SALUS - WebGIS: Case study in Northern Vietnam, World coference on computers in agriculture, Taipei, Taiwan, 2012.

 1.        32.        

Trần Viết Khanh, Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Tiến Việt, Vai trò của yếu tố tự nhiên đối với kinh tế, văn hóa dân tộc Dao ở miền núi phía bắc Việt Nam, Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế, tháng 9/2012, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012.

 1.        33.        

Trần Thị Lan Hương, Trần Viết Khanh, Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 101(01), Tr. 139 – 243, 2013.

 1.        34.        

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 104(04), Tr. 109 – 113, 2013.

 1.        35.        

Trần Viết Khanh, Trần Thị Lan Hương, Sea level rise and flood risk in coastal areas of Vietnam, International Conference on Sustainable Agriculture through ICT innovation, which will be held in Turin (Torino), Italy from the 23th until the 27th of June 2013.

 1.        36.        

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và biên tập bản đồ trực tuyến bằng điện toán đám mây, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 106(06), 2013.

 1.        37.        

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Nguyễn Lê Duy, Ứng dụng hệ thông tin địa lý xây dựng bản đồ phân bố không gian online, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 110(10), Tr. 71 – 78,  2013.

 1.        38.        

Trịnh Hữu Liên, Trần Viết Khanh, Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý địa danh đường phố phục vụ quản lý đô thị, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013.

 1.        39.        

Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh, Ứng dụng hệ thông tin địa lý(GIS) và phần mềm Mapinfo biên tập bản đồ du lịch tỉnh Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013.

 1.        40.        

Trần Viết Khanh, Phạm Hoàng Hải, Lê Minh Hải, Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên,  ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên, 2013.

 1.        41.        

Phạm Anh Tuân, Trần Viết Khanh, Đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây cà phê ở lơu vực thủy điện Nậm Mức trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 118(04), Tr. 201 – 205,  2014.

 1.        42.        

Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Lê Thu Hương, Ứng dụng hệ thông tin địa lý(GIS) và Google map bước đầu thành lập bản đồ du lịch trực tuyến tỉnh Hà Giang, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP HCM, 2014.

 1.        43.        

Lý Thị Hương, Trần Viết Khanh, Tiềm năng du lịch Hà Giang, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP HCM, 2014.

 1.        44.        

Nguyễn Thị Mây, Trần Viết Khanh, Tạ Thị Thơ, Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ. Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 126, số 12, Tr. 181 – 187, 2014.

 1.        45.        

Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Thu Hương, Tiềm Năng phát triển du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, Tạp chí KH&CN ĐHTN, tập 133 (03)/1, Tr. 161 – 167, 2015.

 1.        46.        

 

 

Trong những sáng kiến, cải tiến, đề tài NCKH trên đã có những đề tài sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm):

+ Từ năm 2003, tôi cùng tập thể giảng viên khoa Địa lý trường ĐHSP – ĐHTN đã cải tiến, phát triển chương trình đào tạo của Khoa, ứng dụng tin học trong học tập và nghiên cứu khoa học, đưa môn tin học ứng dụng vào chương trình đào tạo, giúp SV và học viên tiếp cận được với công nghệ và tri thức mới theo hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

+ Sản phẩm bản đồ trực tuyến của đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, mã số ĐH 2012-TN01-01: Thành lập bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên đã được thử nghiệm để chỉ dẫn thí sinh tìm địa điểm thi trong các kỳ tuyển sinh ĐH – CĐ các năm 2012 và 2013. Sau khi nghiệm thu đạt loại xuất sắc (tháng 1/2014), các sản phẩm bản đồ trực tuyến được ứng dụng để quản lý không gian tại ĐHTN trên địa chỉ trang web: www.tnu.edu.vn.

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố