Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thị Gấm

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Gấm
2. Năm sinh: 1985 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Điện thoại: NR Mobile

Email: gam.nt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2010  Nơi bảo vệ:ĐH Thái Nguyên
  • Ngành: Khoa học xã hội Chuyên ngành:Ngôn ngữ học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Khoa Ngoại ngữ

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Sư phạm Ngữ văn 2008
Thạc sĩ Đh Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Ngôn ngữ học 2010

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Cử nhân tiếng Anh ĐH VB2 tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2008-2010

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Ngôn ngữ học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ 2008 đến nay Giảng viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN Xã Quyết Thắng - TPTN

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
2014 Khoa Ngoại ngữ Tốt Chủ trì
Hội thoại trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh và ứng dụng vào giảng dạy Phân tích văn bản tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2015 ĐHTN Tốt Chủ trì
So sánh nghệ thuật trong ca từ Trịnh Công Sơn và ứng dụng vào giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2016 ĐHTN Tốt Chủ trì
Ẩn dụ nghệ thuật trong ca từ Trịnh Công Sơn và ứng dụng vào giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2017 ĐHTN Tốt Chủ trì
Định tố tính từ trong ca từ Trịnh Công Sơn và ứng dụng vào giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2018 ĐHTN Tốt Chủ trì
Hội thoại trong ca dao đối đáp và ứng dụng vào giảng dạy Phân tích văn bản tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2019 ĐHTN Tốt Chủ trì
Hội thoại trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh và ứng dụng vào giảng dạy Phân tích văn bản tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2015 ĐHTN Tốt Chủ trì
So sánh nghệ thuật trong ca từ Trịnh Công Sơn và ứng dụng vào giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2016 ĐHTN Tốt Chủ trì
Ẩn dụ nghệ thuật trong ca từ Trịnh Công Sơn và ứng dụng vào giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2017 ĐHTN Tốt Chủ trì
Định tố tính từ trong ca từ Trịnh Công Sơn và ứng dụng vào giảng dạy Tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2018 ĐHTN Tốt Chủ trì
Hội thoại trong ca dao đối đáp và ứng dụng vào giảng dạy Phân tích văn bản tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN 2019 ĐHTN Tốt Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố