Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Công Quân

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Công Quân
2. Năm sinh: 1965 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình
5. Nguyên quán: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xóm 10, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02803859611 Mobile 0915706512

Email: quantc@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1996  Nơi bảo vệ:Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Ngành: Lâm nghiệp Chuyên ngành:Lâm sinh

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Ngành: Lâm nghiệp  Chuyên ngành: Lâm sinh

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng bộ môn
11. Cơ quan công tác: Đại học Nông Lâm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Nông nghiệp - Lâm nghiệp
  • Lâm nghiệp

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố