Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Văn Đăng

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Đăng
2. Năm sinh: 1975 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Yên Sơn – Tuyên Quang
5. Nguyên quán: Yên Sơn – Tuyên Quang
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 3 P. Quang Trung - TP. Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile

Email: dangnv@tnu.edu.vn; nvdkhtn@gmail.com Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2003  Nơi bảo vệ:Viện Vật lý
  • Ngành: Vật Lý Chuyên ngành:Vật Lý chất rắn

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Viện Khoa học Vật liệu
  • Ngành: Khoa học Vật liệu  Chuyên ngành: Vật liệu điện tử

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Viện Khoa học Vật liệu

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng Khoa
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Vật Lý 1999
Thạc sĩ Viện Vật lý Vật Lý chất rắn 2003
Tiến sĩ Viện Khoa học Vật liệu Khoa học Vật liệu 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Vật Lý

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1999-2006 Giảng viên Khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm- ĐHTN
2006 - Nay Giảng viên Khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Structural, optical and magnetic properties of polycrystalline BaTi1-xFexO3 ceramics 5 Journal of Applied Physics 110 043914 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Tetragonal and hexagonal polymorphs of BaTi1-xFexO3-δ multiferroics using x-ray and Raman analyses 9 Applied Physics Letters 99 202501 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Structure and magnetism of BaTi1-xFexO3-δ multiferroics 11 Journal of Applied Physics 111 07D915 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Structural phase separation, optical and magnetic properties of BaTi1-xMnxO3 multiferroics 5 Journal of Applied Physics 111 113913 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Enhanced low-field- magnetoresistance and Electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/ BaTiO3 composites 5 Physica B 407 18 3774 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Structure of BaTi1-xFexO3-δ Multiferroics Using X-ray Analysis 7 Chinese Journal of Physics 50 2 262 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Influences of annealing temperature on structural characterization and magnetic properties of polycrystalline Mn-doped BaTiO3 7 Journal of Applied Physics 112 013909 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Structural and Diffusion Coefficient Changes in Amorphous Co-P Alloy 3 Journal of Materials Science and Engineering B 2 8 482 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tính cạnh tranh pha cấu trúc trong vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe chế tạo bằng phương pháp bốc bay chùm tia Laser 7 Tạp chí KH&CN- Viện KH&CN Việt Nam 50 1A 58 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của sự thay thế Fe cho Ti lê cấu trúc và tính chất điện từ của BaTiO3 5 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 78 2 39 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp Fe 3 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 53 5 81 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt điện - sắt từ BiFeO3 bằng phương pháp phản ứng pha rắn 4 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 43 3 84 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Electron-spin-resonance Spectra and Ferroelectricity of BaTi1−xFexO3 6 Journal of the Korean Physical Society 62 12 2128-2132 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số thành tựu gần đây trong nghiên cứu vật liệu có cấu trúc perovskite 6 Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện KH&CN Việt Nam 51 2A 89-99 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu sắt điện-sắt từ BiFeO3 2007-2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã NT/Tốt Chủ trì
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp dưới dạng mẫu khối và kích thước nano. 2010-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đã NT/xuất sắc Chủ trì
Nghiên cứu hiệu ứng điện-từ trên một số vật liệu multiferroic cấu trúc ABO3 dạng đơn chất và composite 2012-2013 Đại học Thái Nguyên Chưa NT Chủ trì
Nghiên cứu hiệu ứng từ - điện trên một số vật liệu đa pha điện từ dạng khối và kích thước nano 2013-2014 Bộ Khoa học và Công nghệ, Nafosted Chưa NT Chủ trì
Nghiên cứu hiệu ứng nhớ điện trở và cơ chế dẫn trong vật liệu đa pha điện từ dạng gốm khối và màng mỏng chế tạo bằng kỹ thuật bốc bay chùm tia laser 2009-2011 Bộ Khoa học và Công nghệ, Nafosted Đã NT/xuất sắc Tham gia
Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT và nghiên cứu các tính chất điện môi, sắt điện, và áp điện lớn của chúng. 2011-2013 Bộ Khoa học và Công nghệ, Nafosted Chưa NT Tham gia
Điều khiển chiết suất âm của siêu vật liệu 2012-2014 Bộ Khoa học và Công nghệ, Nafosted Chưa NT Tham gia
Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT và nghiên cứu các tính chất điện môi, sắt điện, và áp điện lớn của chúng. 2011-2013 Bộ Khoa học và Công nghệ, Nafosted Chưa NT Tham gia
Điều khiển chiết suất âm của siêu vật liệu 2012-2014 Bộ Khoa học và Công nghệ, Nafosted Chưa NT Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố