Tìm kiếm theo cụm từ
Ngô Thị Vinh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Ngô Thị Vinh
2. Năm sinh: 1984 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Bã Xuyên - Sông Công - Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Bã Xuyên - Sông Công - Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Bã Xuyên - Sông Công - Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02805 575 000 Mobile 0987 706 830

Email: ngothivinh@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ:Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành:Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Công nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên Công nghệ thông tin 2008
Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ thông tin 2011
Đại học Đại học CNTT&TT Thái Nguyên Công nghệ thông tin 2008
Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ thông tin 2011

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
TOEFL ITP 453 điểm x

15. Chuyên môn chính:

  • Tin học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
2008-nay Giảng viên Khoa Công nghệ điện tử và truyền thông - Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Xã Quyết Thắng - Thành Phố Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách chuyên khảo Mạng cảm biến không dây trên nên kiến trúc IP Đồng tác giả Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 2012

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Triển khai hệ điều hành nhúng thời gian thực FreeRTOS trên vi điều khiển ARM AT91SAM7S256 01 Tạp chí Khoa học và công nghệ – Đại học Thái Nguyên 113 13 135 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Quy trình viết driver cho các thiết bị theo chuẩn usb trong hệ thống nhúng Linux 03 Tạp chí Khoa học và công nghệ – Đại học Thái Nguyên 116 02 9 2014

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Xây dựng bài giảng điện tử môn Kỹ thuật lập trình Unix theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học/Cấp cơ sở 01/01/2010-31/12/2010 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Đã nghiệm thu Chủ trì
Tìm hiểu về tập lệnh AT và khả năng ứng dụng trong điều khiển từ xa qua tin nhắn SMS/Cấp cơ sở 01/01/2011-31/12/2011 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Đã nghiệm thu Chủ trì
Vi điều khiển ARM và mô phỏng trong hệ thống nhúng/Cấp cơ sở 01/01/2012-31/12/2012 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Đã nghiệm thu Chủ trì
Thu thập dữ liệu dưới dạng hình ảnh từ vi điều khiển/Cấp cơ sở 01/01/2013-31/12/2013 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Đã nghiệm thu Chủ trì
Thiết kế hệ thống giám sát từ xa qua mạng di động/Cấp cơ sở 01/01/2014-31/12/2014 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Chưa nghiệm thu Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố