Tìm kiếm theo cụm từ
Mai Anh Khoa

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Mai Anh Khoa
2. Năm sinh: 1975 3. Nam/ Nữ:
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 2 SN 22 Phường Đồng Quang

Điện thoại: NR N/A Mobile 0968 533 888

Email: khoama@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó trưởng Ban - Ban KHCN&MT
11. Cơ quan công tác: Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông Lâm Chăn nuôi 1996
Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Chăn nuôi 2000
Tiến sĩ Wageningen University and Research Center Chăn nuôi 2007

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Diplom Poultry Husbandry PTC Plus Hà Lan
Diplom Feed processing PTC Plus Hà Lan
Certificate Project Management Mt Liza Australia

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Chăn nuôi thú y - Thủy sản

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1997 - 2007 GV Trường ĐHNL
2007 - 2009 GV Khối cơ quan ĐHTN
2009 Phó trưởng ban - GV Khối cơ quan ĐHTN

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố