Tìm kiếm theo cụm từ
Ngô Như Khoa

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Ngô Như Khoa
2. Năm sinh: 1972 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Gia Viễn, Ninh Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Điện thoại: NR Mobile 0963887888

Email: khoann@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2001  Nơi bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Ngành: Cơ khí  Chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2007 Nơi phong: Việt Nam

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2001 Nơi phong: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng ban Ban CNTT
11. Cơ quan công tác: Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Điện - Điện tử - Tự động hóa
  • Cơ khí - Động lực
  • Tin học
  • Điện - Điện tử - Tự động hóa
  • Cơ học ứng dụng
  • Cơ học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố