Tìm kiếm theo cụm từ
Mai Viết Thuận

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Mai Viết Thuận
2. Năm sinh: 1985 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh
5. Nguyên quán: Hải Phòng
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: SN 30, Tổ 6, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 01696661128

Email: thuanmv@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2009  Nơi bảo vệ:Viện Toán học, Viện hàn lâm khoa học Việt Nam
  • Ngành: Toán học Chuyên ngành:Toán giải tích

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2015  Nơi bảo vệ: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Ngành: Toán học  Chuyên ngành: Toán Giải tích

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2015 Nơi phong: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó trưởng bộ môn toán ứng dụng
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Toán học 2007
Thạc sĩ Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Toán học 2009
Tiến sĩ Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Toán học 2014

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Toán học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ năm 2007 đến năm 2010 Giảng viên Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên
Từ năm 2010 đến nay Phó trưởng Bộ môn Toán ứng dụng Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Optimal guaranteed cost control of linear systems with mixed interval time-varying delayed state and control 2 Journal of Optimization Theory and Applications 152 394-412 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Novel optimal guaranteed cost control of non-linear systems with mixed multiple time-varying delays 2 IMA Journal of Mathematical Control and Information 28 4 , 475−486 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Dynamic output feedback guaranteed cost control for linear systems with interval time-varying delays in states and outputs 3 Applied Mathematics and Computation 218 10697–10707 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Novel exponential estimate for nonlinear systems with mixed interval time-varying nondifferentiable delays 1 African Diaspora Journal of Mathematics 11 2 110–123 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Guaranteed cost control of neural networks with various activation functions and mixed time-varying delays in state and control 1 Differential Equations and Control Processes 2011 3 18-29 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Exponential stabilization of linear systems with interval nondifferentiable time-varying delays in state and control 2 Differential Equations and Control Processes 2011 4 179-193 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài New criteria for stability and stabilization of neural networks with mixed interval time-varying delays 2 Vietnam Journal of Mathematics 40 1 79-93 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Observer-Based Controller Design of Time-Delay Systems with Interval Time-Varying Delay 3 International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 22 4 921-927 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Exponential stabilization of time-varying delay systems with nonlinear perturbations 4 IMA Journal of Mathematical Control and Information doi: 10.1093/imamci/dnt022 24 pages 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Exponential stabilization of non-autonomous delayed neural networks via Riccati equations 3 Applied Math. and Comp. 246 533-545 2014

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Tính ổn định một số lớp phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển 1/2011-12/2012 Đại học Thái Nguyên đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc Chủ trì
Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết ổn định và lý thuyết điều khiển 1/2013-12/2014 Đại học Thái Nguyên chưa NT Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng
Thưởng công trình toán học trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học Bộ giáo dục và Đào tạo, 2012
Thưởng công trình toán học trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 Bộ giáo dục và Đào tạo, 2013
Thưởng công trình toán học trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 Bộ giáo dục và Đào tạo, 2013

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

I. Danh mục các bài báo khoa học đã công bố

[1] M. V. Thuan and V. N. Phat, Optimal guaranteed cost control of linear systems with mixed interval time-varying delayed state and control, Journal of Optimization Theory and Applications, 152, 394-412, 2012 (SCI).

[2] M. V. Thuan and N. T. T. Huyen, Novel optimal guaranteed cost control of non-linear systems with mixed multiple time-varying delays, IMA Journal of Mathematical Control and Information, 28, 475−486, 2011 (SCIE).

[3] M. V. Thuan, V. N. Phat and H. M. Trinh, Dynamic output feedback guaranteed cost control for linear systems with interval time-varying delays in states and outputs, Applied Mathematics and Computation, In Press (2012)  (SCIE)

[4] M. V. Thuan, Novel exponential estimate for nonlinear systems with mixed interval time-varying nondifferentiable delays, African Diaspora Journal of Mathematics, 11,  110–123, 2011.

[5] M. V. Thuan, Guaranteed cost control of neural networks with various activation functions and mixed time-varying delays in state and control, Differential equations and control processes, number 3, vol. 2011, 18-29, 2011.

[6] M. V. Thuan and N. T. T. Huyen, Exponential stabilization of linear systems with interval nondifferentiable time-varying delays in state and control, Differential equations and control processes, number 4, vol. 2011, 179-193, 2011.

[7] M. V. Thuan and V. N. Phat, New criteria for stability and stabilization of neural networks with mixed interval time-varying delays, Vietnam Journal of Mathematics, 40, 79-93, 2012.

[8] M. V. Thuan and H. T. Ha, Optimal guaranteed cost control of neutral systems with interval time-varying delayed state and control, Journal of Science and Technology, Thainguyen University, 83, 95-102, 2011.

[9] M. V. Thuan, N. T. T. Huyen and T. M. Ngoc, Tính ổn định hóa được dạng mũ cho hệ neural thần kinh có trễ hỗn hợp trên trạng thái và điều, Journal of Science and Technology, Thainguyen University, 2010.

[10] Mai Viet Thuan, Vu Ngoc Phat and Trinh Minh Hieu, Observer-Based Controller Design of Time-Delay Systems with Interval Time-Varying Delay, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 22(4), 921-927, 2012 (SCIE).

[11] Mai Viet Thuan, Vu Ngoc Phat, T. Fernando and H. Trinh, Exponential stabilization of time-varying delay systems with nonlinear perturbations, IMA Journal of Mathematical Control and Information doi: 10.1093/imamci/dnt022, (2013), 24 pages (SCIE).

II. Các giải thưởng khoa học

- Năm 2012 được Bộ Giáo dục và Đào tạo thưởng công trình toán học trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 (QĐ số 842/QĐ-BGDĐT).

- Năm 2013 được Bộ Giáo dục và Đào tạo thưởng công trình toán học trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 (QĐ số 5953/QĐ-BGDĐT Ngày 19 tháng 12 năm 2013).

III. Các đề tài nghiên cứu khoa học

- Năm 2012 đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học với đề tài mang tên "Tính ổn định một số lớp phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển".

- Đang thực hiện đúng tiến độ 01 đề tài NCKH cấp Đại học mang tên "Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết ổn định và lý thuyết điều khiển".

 

 

 

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố