Tìm kiếm theo cụm từ
Đỗ Thị Vân Hương

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đỗ Thị Vân Hương
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0917758595

Email: huongdtv@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2008  Nơi bảo vệ:ĐH KHTN - ĐHQG
  • Ngành: Địa lý Chuyên ngành:Địa lý tự nhiên

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Khoa học

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Sư phạm Thái Nguyên Địa lý 2005
Thạc sĩ ĐH KHTN-ĐHQG Địa lý tự nhiên 2008
Tiến sĩ Viện Địa lý-Viên KH&CNVN Địa lý tài nguyên và môi trường 2014

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
ĐH Công nghệ thông tin VHVL Trường ĐH CNTT&TT-ĐHTN 2002-2007
VB2 tiếng Anh Chính quy Khoa ngoại ngữ-ĐHTN 2010-2012

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x
Tiếng Nga x

15. Chuyên môn chính:

  • Tài nguyên-Môi trường
  • Địa lý

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

- Hiện đang là NCS năm thứ 4 của Viện Địa lý - Viện KH&CNVN

- Đã tham gia đề tài cấp bộ, mã số:B2008 – TN08 – 07.


Đánh giá các nguồn lực tự nhiên và kinh tế-xã hội phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp bản đồ.(1/2008-12/2009)

- Đang hoàn thành đề ài cấp ĐH thái Nguyên, 

Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng Đông Bắc Việt Nam cho phát triển một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế.

Mã số: ĐH 2011 – 07 – 14.

- Đang tham gia đề tài Nafoted do PGS. TS. Nguyễn Khanh Vân chủ trì.

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố