Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Chí Thiện

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Chí Thiện
2. Năm sinh: 2001 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam
5. Nguyên quán: Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 10, Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile

Email: thientc@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1995  Nơi bảo vệ:University of Malaya
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2002  Nơi bảo vệ: University of the Philippines Los Banos
  • Ngành: Kinh tế  Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2007 Nơi phong: Đại học Thái Nguyên

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2002 Nơi phong: University of the Philippines Los Banos

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học rường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam Thống kê Nông nghiệp 1979
Thạc sĩ Trường Đại học Malaya (UM), Malaysia Kinh tế 1995
Tiến sĩ Đại học Quốc gia Philippines LosBanos (UPLB), Philippines Kinh tế Nông nghiệp 2003

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Tại chức Triết học Học viện Báo chí Tuyên truyền 2005-2007

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách chuyên khảo Upland Rice, Household Food Security, and Commercialization of Upland Agriculture in Vietnam Đồng tác giả IRRI. ISBN 978-971-22-0210-0. International Rice Research Institute, Philippines 2006
Sách chuyên khảo Multiple Period Goal Linear Programming Application to Solve Problems of Sustainable Livelihood of Farm Households in the Northern Uplands of Vietnam Tác giả Thống kê. Hà Nội 2013
Sách giáo trình Giáo trình Nguyên lý Thống kê Tác giả Thống kê. Hà Nội 2013
Sách chuyên khảo Upland rice, Household Food Security, and Commercialization of Upland Agriculture in Vietnam (tiếng Anh) Đồng tác giả IRRI, Philippines 2006
Sách chuyên khảo Impacts of Agro-Chemical Use on Productivity and Heath in Vietnam (tiếng Anh) Đồng tác giả EEPSEA, Singapore 1999
Sách tham khảo Kỷ yếu Hội thảo phát triển bền vững nông thôn miền núi phía Bắc Việt nam Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2006
Sách tham khảo Kỷ yếu Hội thảo Đô thị hoá, phát triển nông thôn và tác động đến môi trường miền núi phía Bắc Việt nam Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2007
Sách chuyên khảo Vietnam-Korea Economic Cooperation: Analysis and Prospects (tiếng Anh) Đồng tác giả NXB Thống kê 2007
Sách chuyên khảo The Economic Circumstance for Development in the Greater-Mekong Sub-region countries (tiếng Anh) Đồng tác giả NXB Thống kê 2007
Sách chuyên khảo Multiple Period Goal Linear Programming Application to solve problems of sustainable livelihood in Northern Uplands of Vietnam Tác giả NXB Khoa học Xã hội 2013
Sách giáo trình Giáo trình Nguyên lý Thống kê Tác giả NXB Thống kê 2013
Sách giáo trình Giáo trình Thống kê Doanh nghiệp Tác giả NXB Khoa học Xã hội
Sách chuyên khảo Bases for territorial based rural development in Vietnam. Region: Northern Mountainous Area Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2007
Sách giáo trình Giáo trình Hoạt động Logistics & Thương mại Doanh nghiệp Đồng tác giả NXB Lao động- Xã hội 2013
Sách chuyên khảo Xây dựng và Phát triển Hệ thống Logistics quốc gia theo hướng bền vững ở nước ta Đồng tác giả NXB Lao động- Xã hội 2013
Sách chuyên khảo Cơ sở phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ: Miền núi phỉa Bắc Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2007
Sách chuyên khảo Vietnam-South Korea Ecomomic Co-operation: Economic Theories and Practice Đồng tác giả NXB Thống kê 2013
Sách chuyên khảo Một số vấn đề về phát triển bền vững hệ thống logistics ở nước ta Đồng tác giả NXB Lao động- Xã hội 2013
Sách giáo trình Xây dựng Nông thôn mới Đồng tác giả NXB ĐH KTQD
Sách chuyên khảo Kinh tế Y tế Đồng tác giả NXB CTQG
Sách chuyên khảo Tổng kết 30 năm đổi mới Kinh tế Đồng tác giả NXB CTQG

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Properties and Motives of Korean FDI into ASEAN 02 Logos Management Review. Korea. 3rd Special Edition: Seeking Ways for Business & Economic Cooperation among the Nations along the Silk Roads. Volume 6. No.3. Novermber 2008. ISBN 1598-8813 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Di chuyển lao động lành nghề trong quá trình hiện thực hóa Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á: các hiệp định, rào cản và giải pháp 01 Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 01 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng hoá chất nông nghiệp tới hiệu quả của việc trồng lúa ở Đồng bằng sông Hồng 03 Kỷ yếu Hội thảo khoa học ”Kinh tế học Môi trường: lý luận và áp dụng vào thực tiễn Việt Nam”, đồng tổ chức bởi VACNE và EEPSEA. Hà Nội. 12/1999 12/ 1999 228-233 1999
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Market Imperfections and the choice of agro-forestry systems (tiếng Anh) 01 Kỷ yếu hội thảo quốc tế ” Marketing and agroforestry development in Vietnam’s uplands”. CARES và ICRAF tổ chức, tại Hoà Bình. 21-24/4/2004. NXBNN 2005 297-305 2005

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Thực trạng và giải pháp xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc miền núi tỉnh Thái Nguyên 2005-2007 Cấp Bộ. B2005-I8-04 Xuất sắc Chủ trì
Xác định quy mô hợp lý cho các hợp tác xã sản xuất lúa-chè ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam 1981-1986 Cấp Nhà nước Mã số 02-10-02-03 Khá Tham gia
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2006-2008 Cấp Tỉnh KT-04-06 Khá Chủ trì
Các giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011-2013 Cấp Tỉnh KX - 16/I - 2011 Tốt Chủ trì
Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn 2009-2011 Cấp Bộ B2009-TN06-01 Tốt Chủ trì
Đánh giá các mô hình sản xuât kinh doanh có hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011-2013 Cấp Tỉnh KN-01/III-2012 Tốt Chủ trì
Nghiên cứu hiệu quả canh tác bền vững trên đất dốc theo phương thức ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Mông, huyện Mù Căng Chải- tỉnh Yên Bái 2008-2009 Cấp Bộ B2008-TN06 Tốt Tham gia
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2009-2010 Cấp Bộ B2009-TN06-05 Tốt Tham gia
Đánh giá các mô hình sản xuât kinh doanh có hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011-2013 Cấp Tỉnh KN-01/III-2012 Tốt Chủ trì
Nghiên cứu hiệu quả canh tác bền vững trên đất dốc theo phương thức ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Mông, huyện Mù Căng Chải- tỉnh Yên Bái 2008-2009 Cấp Bộ B2008-TN06 Tốt Tham gia
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2009-2010 Cấp Bộ B2009-TN06-05 Tốt Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 52

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố