Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Đình Tuấn

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Đình Tuấn
2. Năm sinh: 1960 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Quận Hai Bà Trưng - Hải Phòng
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên- Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile

Email: tuantd@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1997  Nơi bảo vệ:ĐH Nông nghiệp 1
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế NN

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2003  Nơi bảo vệ: ĐH Nông nghiệp 1
  • Ngành: Kinh tế  Chuyên ngành: Kinh tế NN

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2003 Nơi phong: ĐH Nông nghiệp 1

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Nông nghiệp 3 Kinh tế NN 1984
Thạc sĩ ĐH Nông nghiệp 1 Kinh tế NN 1997
Tiến sĩ ĐH Nông nghiệp 1 Kinh tế NN 2003
Đại học ĐH Mở Hà Nội Anh Văn 2009

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Lý luận chính trị cao cấp Lý luận chính trị Học viện Chính trị Nguyễn Ái Quốc 2004
Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục Trường Quản lý cán bộ, Bộ GD&ĐT 2004

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
9/1984 đến 8/1991 Giảng viên Khoa Kinh tế NN, ĐH Nông nghiệp 3
9/1991 đến 8/1992 Giảng viên Phòng Tổ chức cán bộ, ĐH NN 3
9/1992 đến 9/1994 Phó Giám đốc TTDV kiêm giảng dậy khoa Kinh tế NN ĐH Nông nghiệp 3
10/1994 đến 8/2004 Phó Trưởng phòng Tổng hợp kiêm giảng dậy khoa Kinh tế NN ĐH Nông lâm thuộc ĐH Thái Nguyên
5/1995 đến 12/2000 Phó Trưởng phòng Tổng hợp Kiêm Trưởng Bộ môn Kế toán ĐHNL thuộc ĐHTN
9/2004 đến 2/2006 Phó Trưởng khoa Kế toán ĐH Kinh tế và QTKD thuộc ĐHTN
3/2006 đến 6/2010 Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học ĐH Kinh tế và QTKD thuộc ĐHTN
7/2010 đến 6/2012 Phó GĐ Thường trực TT Đào tạo và Tư vấn Tài chính – Kế toán ĐH Kinh tế và QTKD thuộc ĐHTN
7/2012 đến nay Trưởng khoa Kế toán kiêm Phó GĐTT T.Tâm ĐT và Tư vấn Tài chính – Kế toán ĐH Kinh tế và QTKD thuộc ĐHTN

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Kiểm toán căn bản Tác giả Lao động - Xã hội 2008
Sách giáo trình Kiểm toán căn bản Tác giả Khoa học - Kỹ thuật 2009
Sách giáo trình Tài chính doanh nghiệp Tác giả ĐH Thái Nguyên 2008
Sách tham khảo Huy động và sử dụng các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi Tác giả Lao động - Xã hội 2008
Sách giáo trình Lý thuyết tài chính Đồng tác giả Nông nghiệp 2004

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hiện trạng phát triển cây ăn quả ở Bắc Quang - Hà Giang 1 Khoa học công nghệ nông lâm nghiệp, ĐHNL ĐHTN, 3 86-92 1999
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phát triển cây ăn quả ở Bắc Quang (Hà Giang) 1 Kinh tế NN 6 38-41 2000
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hiện trạng và một số kiến nghị chủ yếu nhằm phát triển cây ăn quả ở Bắc Quang - Hà Giang 1 Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm 6 244-246 2000
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất kinh tế nông nghiệp ở huyện Bắc Quang, Hà Giang 1 Kinh tế NN 7 42-45 2000
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Giống tốt đảm bảo nâng cao chất lượng Nông sản hàng hoá ở Hà Giang 1 Kinh tế NN 10 64-65 2000
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hà Giang Supports Agriculture and Forestry 1 Việt Nam Economic News, No9 - VOL XI from Feb.27 to March 5 42 2001
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số đánh giá về tình hình sử dụng và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất gò đồi tỉnh Thái Nguyên 1 Kỷ yếu hội thảo: Phát triển bền vững nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam, Thái Nguyên ngày 12-13/12 năm 2005 82-86 2005
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Mạng lưới viễn thông tỉnh Thái Nguyên - Hiện trạng và giải pháp 2 Kỷ yếu hội thảo: Đô thị hoá; phát triển nông thôn và những tác động đến môi trường khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, Thái Nguyên, 14-16/ 8 năm 2006 121 - 129 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Huy động các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp ở huyện Phú Lương - TN 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3,4 21-22 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các hộ nghèo ở huyện Phú Lương, tỉnh TN 2 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 12-14 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Simacai phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2007 từ rừng phòng hộ và rừng sản xuất 2 Rừng và Đời sống 5 54-56 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Simacai tỉnh Lào Cai 2 Rừng và Đời sống 6 55-56 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hiệu quả kinh tế của sản xuất chè trong các hộ gia đình ở Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 2 Rừng và Đời sống 13 20-24 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hiệu quả của việc giao đất lâm nghiệp ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên 2 Rừng và Đời sống 13 25-29 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tăng cường các biện pháp quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh TN 1 Kinh tế & Phát triển Đặc san 56-59 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số giải pháp kích cầu ở nước ta hiện nay - Liên hệ với thực tiễn ở tỉnh Thái Nguyên 1 Khoa học và Công nghệ, ĐHTN 58 14-20 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của Đô thị hoá đến phát triển kinh tế hộ ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên: thực trạng và vấn đề 2 Kinh tế & Phát triển 148 44-48 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp - Một thế mạnh để phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Kạn 1 Khoa học và Công nghệ, ĐHTN 68 8-13 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thực trạng và những kiến nghị phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh TN 1 Kinh tế & Phát triển 156 126 - 131 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng cho hộ nông dân thành phố Vinh – Nghệ An 2 Khoa học và Công nghệ, ĐHTN 73 25-29 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thực trạng và cơ hội phát triển kinh tế tư nhân nông nghiệp ở tỉnh TN 2 Rừng và Đời sống 24 56-60 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thực trạng và giải pháp phát triển chè tỉnh Yên Bái 1 Rừng và Môi trường, 33 55-59 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số đề xuất nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề tỉnh Bắc Ninh 1 Khoa học và Công nghệ, ĐHTN 79 39-44 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Rừng và biến đổi khí hậu 2 Nhịp cầu tri thức 40 16-18 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Quản lý doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Thái Nguyên: Giải pháp khả thi 3 Thuế Nhà nước 41 12-13 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số vấn đề về hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước ở thành phố Thái Nguyên 3 Khoa học và Công nghệ 33-40 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số vấn đề di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1 Kinh tế & Phát triển 174 36-39 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Bắc Quang, Hà Giang 3 Khoa học và CN 91 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Vai trò của nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong điều kiện của hội nhập kinh tế quốc tế 2 Nghiên cứu kinh tế 6 59-65 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phát triển cây Sơn tra (Táo Mèo) ở tỉnh Yên Bái 2 Khoa học và CN 75-82 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nâng cao hiệu quả công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo Hiệp định trị giá hải quan 3 Khoa học và CN 98 17-24 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Quản lý Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ở tỉnh QN 3 Khoa học và CN 98 53-60 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh QN 2 Khoa học và CN 98 61-64 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nâng cao năng lực đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Luyện kim TN 3 Khoa học và CN 98 79-84 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách 2 Tạp chí thương mại 31 8-10 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 2 Tạp chí thương mại 32 13-15 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số vấn đề di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1 Kinh tế & Phát triển 174 36-39 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Bắc Quang, Hà Giang 3 Khoa học và CN 91 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Vai trò của nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong điều kiện của hội nhập kinh tế quốc tế 2 Nghiên cứu kinh tế 6 59-65 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phát triển cây Sơn tra (Táo Mèo) ở tỉnh Yên Bái 2 Khoa học và CN 75-82 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nâng cao hiệu quả công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo Hiệp định trị giá hải quan 3 Khoa học và CN 98 17-24 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Quản lý Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ở tỉnh QN 3 Khoa học và CN 98 53-60 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh QN 2 Khoa học và CN 98 61-64 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nâng cao năng lực đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Luyện kim TN 3 Khoa học và CN 98 79-84 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách 2 Tạp chí thương mại 31 8-10 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 2 Tạp chí thương mại 32 13-15 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Impacts of Intellectual Property Right Protection on ASEAN Exports: A GMM Estimator [Tác động của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với xuất khẩu của ASEAN: Ước lượng GMM]. 2 Sogang IIAS Research Series on International Affairs Volume. 99-125 2012

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp huyện Võ Nhai, Bắc Thái 1996-1997 Cơ sở Tốt Chủ trì
Thực trạng phát triển sản xuất CAQ ở huyện Bắc Quang, Hà Giang 1996-1997 Cơ sở tốt Chủ trì
Thực trạng và các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả Luật thuế GTGT trên địa bàn thành phố TN 2001-2004 Bộ Tốt Chủ trì
Đánh giá tình hình huy động và sử dụng các nguồn vốn tín dụng đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn huyện Phú Lương, TN 2006-2008 Bộ Tốt Chủ trì
Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 2007-2008 Cơ sở Tốt Chủ trì
Bài giảng điện tử môn Tài chính phát triển cho Cao học KT 2008-2009 Cơ sở Tốt Chủ trì
Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế ở tỉnh TN 2009-2011 Bộ Tốt Chủ trì
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá phục vụ CNH – HĐH ở tỉnh Bắc Kạn 2011-2013 Tỉnh Đang thực hiện Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục Bộ GD&ĐT, 2005
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 2009
Một số bằng khen Về thành tích trong công tác đào tạo và NCKH Của Bộ GD&ĐT, LĐLĐ ngành GDĐT và của tỉnh TN

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 30

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

       Thành viên Ban Biên tập tạp chí Thông tin kinh tế của trường Đại học Kinh tế & QTKD.

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố