Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thế Đặng

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thế Đặng
2. Năm sinh: 1953 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: TP. Thái Nguyên

Điện thoại: NR TP. Thái Nguyên Mobile 0982 343519

Email: dang.nt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 1990  Nơi bảo vệ: Đức
  • Ngành: Nông nghiệp  Chuyên ngành: Nông học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2002 Nơi phong: Việt Nam

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 1990 Nơi phong: Đức

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Nông Lâm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái Trồng trọt 1978
Tiến sĩ Trường Đại học tổng hợp Halle - Đức Nông học 1990

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Viện Đại học mở Hà Nội 1999 - 2003

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Đức x
Anh x
Pháp

15. Chuyên môn chính:

  • Nông nghiệp - Lâm nghiệp
  • Tài nguyên-Môi trường

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1978 - 1986 Cán bộ giảng dạy Trường Đại học NN3 Bắc Thái Thành phố Thái Nguyên
1986 - 1990 Nghiên cứu sinh Trường Đại học tổng hợp Halle, Đức Thành phố Halle, Đức
1990 - 2006 Cán bộ giảng dạy; trưởng bộ môn Kho học đất; P.trưởng phòng KH&QHQT Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
2006 - 3/2013 Trưởng bộ môn Khoa học đất, Trưởng phòng HCTC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
4/2013 - nay Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
2006 - 3/2013 Trưởng bộ môn Khoa học đất, Trưởng phòng HCTC Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên
4/2013 - nay Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Giáo trình Đất trồng trọt Tác giả NXB Nông nghiệp 2008
Sách giáo trình Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam Tác giả NXB Nông nghiệp 2008
Sách giáo trình Giáo trình Hóa học đất Đồng tác giả NXB Nông nghiệp 2008
Sách giáo trình Giáo trình Đất và Dinh dưỡng cây trồng Tác giả NXB Nông nghiệp 2011
Sách giáo trình Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ Tác giả NXB Nông nghiệp 2012
Sách giáo trình Giáo trình Thổ nhưỡng Tác giả NXB Nông nghiệp 2014
Sách giáo trình Giáo trình Thổ nhưỡng Tác giả NXB Nông nghiệp 2014

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng đến năng suất chất lượng và thời gian chín của vải Hùng Long tại Thái Nguyên 3 Tạp chí Khoa học đất số 29/2008 29 2008
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế The FPR cassava project and impact in Thai Nguyen, Tuyen Quang and Phu Tho provinces of North Vietnam 1 Proceedings of the workshop on Nippon Foundation cassava project in Thailand, Vietnam and China - Thai Nguyen, Vietnam, Oct. 27 - 31, 2003 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Kết quả bước đầu về thu thập một số loại cây có khả năng cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại Thái Nguyên 2 Tạp chí Khoa học đất 34/2009 34 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ảnh hưởng của phương thức canh tác đến một số chỉ tiêu sinh học đất trong mô hình canh tác chè an toàn theo GAP 2 Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên 76 14 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm As trong nước ngầm ở khu vực thành phố Thái Nguyên 3 Tạp chí Khoa học đất 40/2012 40 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thu thập, đánh giá và tuyển chọn cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại một số khu vực miền núi 3 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9/2013 9/2013 59-65 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thu thập, đánh giá và tuyển chọn cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại một số khu vực miền núi 3 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9/2013 9/2013 59-65 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho sản xuất chè hữu cơ tại Thái Nguyên 2006 - 2007 Bộ GD&ĐT đã NT; tốt Chủ trì
Nghiên cứu phương pháp tiếp cận tham gia trong nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng núi Đông Nam Á 2001 - 2009 Hợp tác với Đức trong Upland program đã NT; tốt Chủ trì
Thu thập, đánh giá và tuyển chọn các loại cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở miền núi Đông Bắc 2009 - 2010 Bộ GD&ĐT đã NT; tốt Chủ trì
Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn theo tieu chuẩn VietGAP 2009 - 2012 Tỉnh Thái Nguyên đã NT; tốt Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 62

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ) Tên NCS, thời gian đào tạo Cơ quan công tác TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)
Nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất, nước, rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích luỹ của chúng trong rau tại Thái Nguyên Chủ trì Phan Thị Thu Hằng, 2006 - 2009 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và chất lượng vải Hùng Long tại Thái Nguyên Tham gia Vũ Thị Thanh Thuỷ, 2007 - 2010 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Growth and yield perferomence of different varieties of peanuts, soybeans and corns using differrent levels of fertilizer under Huu Lung distrist of Lang Son province, Vietnam Tham gia Hà Xuân Linh, 2008 - 2010 Đại học Thái Nguyên
Effect of soil, water, fertilizer on yield and accumulation of nitrate, arsenic, and lead in vegetables in Thai Nguyen city, Vietnam Tham gia Nguyễn Thu Thuỳ, 2010 - 2013 Trường Cao đẳng KT-KT, Đại học Thái Nguyên
Nghiên cứu đăc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật cho cây bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên Tham gia Nguyễn Hữu Thọ, 2012 - 2014 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp thực hiện trong quản lý sử dụng đất chưa sử dụng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Chủ trì Hà Anh Tuấn, 2012 - 2016 Đại học Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Chủ trì Nguyễn Thị Yến, 2014 - 2017 Phòng Tài chính huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Nghiên cứu đặc điểm bùn thải đô thị của Hà Nội và khả năng sử dụng chúng làm phân bón Tham gia Đặng Thị Hồng Phương, 2014 - 2018 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp thực hiện trong quản lý sử dụng đất chưa sử dụng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Chủ trì Hà Anh Tuấn, 2012 - 2016 Đại học Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Chủ trì Nguyễn Thị Yến, 2014 - 2017 Phòng Tài chính huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Nghiên cứu đặc điểm bùn thải đô thị của Hà Nội và khả năng sử dụng chúng làm phân bón Tham gia Đặng Thị Hồng Phương, 2014 - 2018 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố