Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Minh Đức

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Minh Đức
2. Năm sinh: 1962 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Hương Khê - Hà Tĩnh
5. Nguyên quán: Hương Khê - Hà Tĩnh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: To 7

Điện thoại: NR +84 280 3847176 Mobile +84 913 386 030

Email: minhduc@tnut.edu.vn Fax 0280 3847259

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1997  Nơi bảo vệ:Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Ngành: Kỹ thuật Cơ khí Chuyên ngành:Công nghệ chế tạo máy

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2002  Nơi bảo vệ: Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Ngành: Kỹ thuật Cơ khí  Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2014 Nơi phong: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2002 Nơi phong: Đại học Bách khoa Hà Nội

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viên Công nghệ cao,Trưởng bộ môn
11. Cơ quan công tác: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường đại học KTCN Thái Nguyên Cơ khí chế tạo máy 1985
Thạc sĩ Đại học Bách khoa Hà Nôi Công nghệ chế tạo máy 1997
Tiến sĩ Đại học Bách khoa Hà Nôi Công nghệ chế tạo máy 2002

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Cơ khí - Động lực

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố