Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Quốc Hưng

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Quốc Hưng
2. Năm sinh: 1973 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 586 Đường Lương Ngọc Quyến T.P Thái Nguyên

Điện thoại: NR 0280 3857120 Mobile 0912450173

Email: hung-tq@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2002  Nơi bảo vệ:Đại học Freiburg, CHLB Đức
  • Ngành: Lâm nghiệp Chuyên ngành:Lâm nghiệp bền vững

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2008  Nơi bảo vệ: Đại học Quốc gia Philippines, UPLB
  • Ngành: Lâm nghiệp  Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong: 2014 Nơi phong: Hà Nội - Việt Nam

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2008 Nơi phong: Đại học Quốc gia Philippines, UPLB

9. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính 10. Chức vụ: Trưởng khoa
11. Cơ quan công tác: Đại học Nông Lâm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Nông nghiệp - Lâm nghiệp
  • Tài nguyên-Môi trường
  • Lâm nghiệp

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố