Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thị Dung

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
2. Năm sinh: 1964 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
5. Nguyên quán: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 8, tổ 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR 0280 3851333 Mobile 0912050764

Email: nguyenthidung@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2001  Nơi bảo vệ:Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên
  • Ngành: Toán học Chuyên ngành:Đại số và Lý thuyết số

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2007  Nơi bảo vệ: Viện Toán học
  • Ngành: Toán học  Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2007 Nơi phong: Viện Toán học

9. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính 10. Chức vụ: Trưởng khoa Khoa học cơ bản
11. Cơ quan công tác: Đại học Nông Lâm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Toán học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

I.  Lĩnh vực và kinh nghiệm giảng dạy:

I.1 Giảng dạy đại học:

- Đại số và Lý thuyết số ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Xác suất và Thống kê toán học, Toán học cao cấp 1, Toán học cao cấp 2 ở trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

I.2 Giảng dạy cao học:

- Chuyên đề Đại số giao hoán ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Đã hướng dẫn 06 luận văn thạc sĩ chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số

Stt

Họ tên người hướng dẫn

Tên luận văn

Họ tên học viên cao học

Năm bảo vệ

 

1

Nguyen Thi Dung

Về chiều Noether của môđun Artin

Trần Thị Hường

2008

2

Nguyen Thi Dung

 

Về tính không trộn lẫn và tính Caternary phổ dụng của vành địa phương và mô đun đối đồng điều địa phương

Nguyễn Thị Trà Mi

2009

3

Nguyen Thi Dung

 

Mô đun Artin và một số tính chất hữu hạn của tập iđêan nguyên tố gắn kết

Bùi Thanh Đoàn

 2010

4

Nguyen Thi Dung

 

Về lớp môđun Cohen-Macaulay dãy

Đỗ Thị Thu Giang

2011

5

Nguyen Thi Dung

 

Dãy chính quy suy rộng

Phan Thị Hiền

2012

6

Nguyễn Thị Dung

Về f-môđun suy rộng và tính hữu hạn của tập iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương

Đoàn Thị Thu Thảo

2013

 

Nguyễn Thị Dung

Về môđun Cohen-Mâculay với chiều >s và tính hữu hạn của tập iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương

Dương Thị Giang

2013

II. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

II.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây.

Nghiên cứu một số vấn đề trong lĩnh vực Đại số giáo hoán:

 - Cấu trúc vành và môđun.

 -  Tính hữu hạn của môđun đối đồng điều địa phương

 -  Tập iđêan nguyên tố liên kết và gắn kết.

 -  Môđun Artin.

- Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford.

- Mô đun Cohen-Macaulay dãy.

II. 2 Các công trình khoa học đã công bố:

Stt

Tác giả chính

Tên kết quả công bố/đăng ký

Tên tạp chí, Nơi công bố

Thời gian đăng tải

 

1

Ng. Tu Cuong

Ng. Thi Dung

Le Thanh Nhan

Top local cohomology modules and the catenaricity of the unmixed support of a finitely generated module

Comm. Algebra/ Taylor & Francis INC Publ.

2007 (Vol 35, 1691-1701)

2

Nguyen Thi Dung

On sequentially co-Cohen-Macaulay modules"

Algebra Collq./World Scientific Publ.

2007 (Vol. 28, 291-294)

3

Ng. Tu Cuong

Ng. Thi Dung

Le Thanh Nhan

On generalized co-Cohen-Macaulay and co-Buchsbaum modules

Algebra Collq./World Scientific Publ.

2007 (Vol. 14, 265-278)

4

Nguyen Thi Dung

On filter co-regular sequence and co-filter module

East-West Journal of Maths./Khon Kaen Univ., Thailand

2007 (Vol. 9, 2, 113-223)

5

Ng. Thi Dung

Le Thanh Nhan

On co-Buchsbaum and generalized co-Cohen-Macaulay modules

Vietnam Journal of  Mathematics/ Springer Verlag

2004 (Vol. 32, 113-118)

6

Nguyen Thi Dung

Some example about a symptotic stability of associate primes ideal of Atinian

Journal of Science and Technology - TNU

2002, (Vol. 1(21), p. 65-70)

7

Nguyen Thi Dung

On filter co-reguler sequences and co-localization

Journal of Science and Technology - TNU

2008, (Vol. 2(46), p. 76-80)

8

Le Thanh Nhan

Nguyen Thi Dung

A finiteness result for attached primes of certain Tor-modules

Algebra Collq./World Scientific Publ.

Algebra Collq, 2010

9

Nguyen Thi Dung

Luu Thi Phuong Thao

On sequentally generalized co-Cohen-Macaulay modules

Journal of Science and Technology - TNU

2010, (Vol. 2(46), p. 76-80)

10

N. T. Dung,

“Some characterization of Cohen-Macaulay modules in dimension >s”

 

 Bulletin of Korean Mathematical Society

2012, Preprint

11

N. T. Dung

“On co-Cohen-Macaulay in dimension >s”

 

East-West Journal of Maths./Khon Kaen Univ., Thailand

2013 (Vol. 15)

12

N. T. Dung

“Some   examples of the class of co-Cohen-Macaulay modules in dimension >s”

Journal of Science and Technology-TNU

2013 (Vol. 4)

II. 3 Các đề tài, dự án:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

B2003-03-46: Nghiên cứu cấu trúc của một số lớp môđun Artin trên vành giao hoán, địa phương, Noether

Bộ Giáo dục và Đào tạo (18 triệu đồng)

2003-2004

Chủ nhiệm

2

B2005-I-04: Về lọc chiều của môđun Artin và môđun đối Cohen-Macaulay dãy trên vành địa phương, Noether 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 triệu đồng)

2005-2006

Chủ nhiệm

3

B2007-TN01-02: Nghiên cứu môđun Artin thông qua một số dãy trên vành địa phương, Noether.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (32 triệu đồng)

2007-2008

Chủ nhiệm

4

B2009-TN03-36: Một số vấn đề về môđun Artin và  tính hữu hạn của tập iđêan nguyên tố gắn kết

Bộ Giáo dục và Đào tạo (55 triệu đồng)

2009-2010

Chủ nhiệm

5

ĐH2012-03-01: “Một số đặc trưng của môđun Cohen-Macaulay với chiều > s”

Đại học Thái Nguyên

(55 triệu)

2012-2013

Chủ nhiệm

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố