Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Văn Trường

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Trường
2. Năm sinh: 1978 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Nguyên quán: P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: NR (0280) 3657236 Mobile

Email: truongnv at tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2003  Nơi bảo vệ:ĐH Công Nghệ, ĐH QG Hà Nội
  • Ngành: CNTT Chuyên ngành:Khoa học máy tính

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trưởng Bộ môn KHMT
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên Toán - Tin học 2000
Thạc sĩ ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội Tin học 2003

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
TOEFL 527 điểm x

15. Chuyên môn chính:

  • Tin học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
2001-nay Giảng viên Khoa Toán, ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên 20, Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Designing a lift control system 2 Journal of computer science and cybernetics 20 3 205-218 2004
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế Duration Calculus with Iteration and Software Graph in an Embedded Control Application 2 JVSE'06 63-73 2006
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hệ miễn dịch nhân tạo và ứng dụng 3 TC KH&CN, ĐH Thái Nguyên 2 13-18 2007
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Combining formal methods 2 Hội nghị quốc gia về CNTT 39-51 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Improving negative selection algorithm in artificial immune systems for computer virus detection 2 TC KH&CN, ĐH Thái Nguyên 72 10 53-58 1010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước A new approach for generating a complete detector repertoire in artificial immune systems 2 TC KH&CN, ĐH Thái Nguyên 80 4 121-125 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước A fast r-chunk detector-based negative selection algorithm 3 TC KH&CN, ĐH Thái Nguyên 90 2 55-58 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Another look at r-chunk detector-based negative selection algorithm 2 TC KH&CN, ĐH Thái Nguyên 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Combining negative selection and positive selection in artificial immune systems 3 TC KH&CN, ĐH Thái Nguyên 106 6 41-17 2013
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế A Novel Combination of Negative and Positive Selection in Artificial Immune Systems 3 International Conference on Computing and Communication Technologies RIVF 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Phát triển một số kỹ thuật của hệ miễn dịch nhân tạo cho bảo mật mạng máy tính 2011-2012 ĐH Thái Nguyên Chủ trì
Phát triển một số kỹ thuật của hệ miễn dịch nhân tạo cho bảo mật mạng máy tính 2011-2012 ĐH Thái Nguyên Tốt Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố