Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Việt Cường

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Việt Cường
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02803851371 Mobile 0978626727

Email: cuongtv@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2006  Nơi bảo vệ:Trường ĐHSP - ĐHTN
  • Ngành: Giáo dục học Chuyên ngành:LL và PPDH bộ môn Toán

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  • Ngành: Giáo dục học  Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Toán

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

9. Chức danh nghiên cứu: TS 10. Chức vụ: GV
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐHSP - ĐHTN Toán 2003
Thạc sĩ Trường ĐHSP - ĐHTN LL và PPDH bộ môn Toán 2006
Tiến sĩ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam LL và PPDH bộ môn Toán 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Toán học
  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ 2003 đến nay Giảng viên khoa Toán Trường ĐHSP - ĐHTN 20 đường Lương Ngọc Quyến, TPTN

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Hình học sơ cấp Đồng tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2013
Sách giáo trình Ứng dụng tin học trong dạy học toán Đồng tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2013
Sách tham khảo Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Toán 10 Đồng tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2012
Sách tham khảo Tiếp cận hiện đại trong dạy học cho sinh viên sư phạm Đồng tác giả NXB Đại học sư phạm 2013

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 1

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố