Tìm kiếm theo cụm từ
Vũ T Hồng Hạnh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Vũ T Hồng Hạnh
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Yên Bái
5. Nguyên quán: Nam ĐỊnh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Điện thoại: NR Mobile

Email: hanhvth@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2005  Nơi bảo vệ:Viện Vật lý
  • Ngành: Vật lý  Chuyên ngành:Vật lý Chất rắn

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ: Viện Vật lý
  • Ngành: Vật lý  Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2011 Nơi phong: Viện Vật lý

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Vật Lý

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Họ và tên: Vũ ThỊ HỒng HẠnh

Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1979

Quá trình Đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học năm 2001, ngành Sư phạm Vật lý tại Trường Đại học Sư phạm  - Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2005, ngành Vật lý Chất rắn tại Viện Vật lý – Viện KH&CN Việt Nam

- Bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Vật lý Chất rắn tại Viện Vật lý – Viện KH&CN Việt Nam năm 2011

Chức danh khoa học:

Trợ giảng:                               năm 2001

Giảng viên:                             năm 2002

Trình độ ngoại ngữ :               Tiếng Anh C

Đơn vị công tác hiện tại:        Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại:                    Phó trưởng khoa Vật lý - Trưởng bộ môn Vật lý Đại Cương

Địa chỉ liên hệ:                       Khoa Vật lý,  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

                                                SN 149-Tổ 17 - phường Đồng Quang - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại:                              CQ: 0280 3856 893                Mobile: 0989 920 618

Email:                                     honghanh12b@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Vật lý Chất rắn, Vật lý nano, chấm lượng tử

v Môn học giảng dạy đại học: Cơ học, Dao động và sóng, Cơ lý thuyết, Vật lý Đại cương, TH VLĐC, Cơ học lượng tử

Các công trình khoa học

1. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì:

            v Cấp Bộ:

            1. B2006 - 04 - 11, “Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang và khả năng ứng dụng của các nano tinh thể CdS,CdSe/ZnS cấu trúc lõi/vỏ”. Xếp loại xuất xắc

2. Các bài báo, báo cáo khoa học:

2.1. Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế

1.  Tran Thi Quynh Hoa, Le Thi Thanh Binh, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long, Vu Thi Hong Hanh,Vu Duc Chinh, Pham Thu Nga, Luminescent ZnS:Mn/thioglycerol and ZnS:Mn/ZnS core/shell nanocrystals:Synthesis and characterization, Optical Materials 35 (2012) 136–140

2. P.T. Nga, V.D. Chinh, V.T.H. Hanh, N.X. Nghia, P.T. Dzung, C. Barthou, P. Benalloul, J. Laverdant and A. Maître , Optical properties of normal and “giant” multishell CdSe quantum dots for potential application in material science, Int. J. Nanotechnol., Vol. 8, No. 3/4/5 (2011), pp. 347-359.

3. Le Ba Hai, Nguyen Xuan Nghia, Pham Thu Nga, Do Hung Manh, Vu Thi Hong Hanh and Nguyen Thi Thu Trang, Influence of Cd:Se precursor ratio on optical properties of colloidal CdSe tetrapods prepared in octadecene, Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 012027 doi:10.1088/1742-6596/187/1/012027.

4.  Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Pham Thuy Linh, Khong Cat Cuong, Vu Thi Hong Hanh, and Nguyen Xuan Nghia, C. Barthou and A. Maitre, The temperature effect on photoluminescence properties of CdSe/ZnS quantum dots, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No. 2 (2009), pp. 167-174.

5. L.B. Hai, N.X. Nghia, P.T. Nga, V. D. Chinh, N.T.T. Trang and V.T.H. Hanh, Preparation and spectroscopic investigation of colloidal CdSe/CdS/ZnS core/multishell nanostructure, Journal of Experimental Nanoscience, Vol. 4, No. 3, September 2009, pp. 277–283.

6. Lê Bá Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thu Nga, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Đức Chính, Vũ Thị Hồng Hạnh. Preparation and optical properties of CdSe/CdS core/shell nanostructure, Advances in Natural Sciences, Vol. 8 (2007), pp. 295-301.

7. Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thủy, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga. Photoluminescent properties of Mn - Doped CdS and CdS/ZnS semiconductor nanocrystals, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No. 3&4(2007), P. 201-208

8. Chu Viet Ha, Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Kim Lien, Pham Thai Cuong, C. Barthou, P. Benalloul, Synthesis and optical properties of CdS: Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum dots. Asean Journal of Technology and development, N. 1-2, 2007.

Báo cáo khoa học quốc tế:

1. Nguyen Hai Yen,  Nguyen Ngoc Hai, Le Van Vu, Vũ Thị   Hồng Hạnh, Bui Huy, and Pham Thu Nga, Synthesis and photoluminescence of CdZnSe/ZnSeS alloy quantum dots, The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2012)  -  October 30-November 02, 2012 −  Ha Long City,  Vietnam.

2. Vu Thi Hong Hanh, Do Van Dung, Vu Duc Chinh, Pheng Xiong, Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Investigation of the fabrication and optical properties of CdSe/ZnSe/ZnS and CdSe/CdS/ZnS multishell quantum dots, The first academic conference on natural science for master and PhD. Students from Cambodia - Laos -Vietnam, Vientiane, Laos. 23 - 27 March 2010, VNU – HCM Publishing House, pp. 205-211.

3. Pham Thu Nga, Nguyen Xuan Nghia, Vu Duc Chinh, Pham Thuy Linh, Dinh Hung Cuong, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Bich, C. Barthou, C. Vion, P. Bennalloul, A. Maitre, Effects of the ZnS shell thickness and the temperature on the photoluminescence decay in CdSe/ZnS Quantum Dots, Abstract and Proceeding of the 5th National Conference on Optics and Spectroscopy and International Workshop on Photonics and Applications, Vietnam Academic Press – 2009, Nha Trang, Vietnam, p. 346-351

4. Lê Bá Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thu Nga,  Vũ Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Thị Hồng Hạnh. Preparation and spectroscopic invetigation of colloidal CdSe/CdS/ZnS multi-shell nanostructures, Proceedings of the 1st International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2007, Vungtau, Vietnam, p. 366-369.

5. Vu Duc Chinh, Le Ba Hai, Pham Thuy Linh, Dinh Hung Cuong, Pham Thu Nga, Nguyen Xuan Nghia, Pham Van Hoi, Vu Thi Hong Hanh, Pham Thai Cuong, C. Vion, A. Maitre, C. Barthou, P. Benalloul. Temperature effects on the  photoluminescence properties of colloidal CdSe/ZnS core/shell quantum dots. Proceedings of the 1st International Workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2007, Vungtau, Vietnam, p. 165-168.

6. Pham Thu Nga, Nguyen Van Chuc, Vu Duc Chinh, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Dao Nguyen Thuan, Pham Thai Cuong, Chu Viet Ha, Do Thuy Chi, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Kim Lien, C. Barthou, P. Benalloul.  Synthesis and optical properties of colloidal core-shell semiconductor nanocrystals quantum dots for sensory application. Proceedings of the 5th IEEE Sensors 2006, EXCO, Daegu, Korea, October 22-25, p.22-25.

 

2.2. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước.

Bài báo khoa học trong nước.

1. Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thu Nga, Đỗ Thuỳ Chi, Phạm Thái Cường, Nguyễn Văn Chúc, Chu Việt Hà, Chế tạo và các tính chất quang của các nano tinh thể chấm lượng tử với cấu trúc lõi/vỏ CdS:Mn2+/ZnS, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, số 14, 03-2006, tr. 73 - 79

2. Chu Việt Hà, Vũ Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Kim Liên, Phạm Thái Cường, Phạm Thu Nga.Nghiên cứu tổng hợp và tính chất quang của các chấm lượng tử bán dẫn CdS:Mn2+  và CdS:Mn2+/ZnS có cấu trúc lõi/vỏ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 2(38), 2006, p.34-39/

Báo cáo khoa học trong nước:

1. Pham Thu Nga,  Nguyen Ngoc Hai, Vu Thi Hong Hanh, Le Van Vu, Nguyen Hai Yen, Ngo Quang Minh, Bui Huy, Khong Cat Cuong, Nguyen Xuan Nghia, Vu Duc Chinh, Phan Ngọc Hồng, L. Coolen, C. Schwob, D. de Marcillac Willy, C. Lethiec, P. Benalloul , C. Barthou and A. Maitres, COMPARATIVE STUDY ON OPTICAL PROPERTIES OF CdSe/ZnS, CdSe/ZnSe/ZnS AND CdZnSe/ZnS ALLOY QUANTUM DOTS, Báo cáo tại Hội Nghị Quang học quang phổ toàn quốc lần thứ 7, November 26 – 29, 2012, Ho Chi Minh city, Viet Nam.

2. Vu Thi Hong Hanh, Vu Duc Chinh, Khong Cat Cuong, Nguyen Thi Minh Hieu, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Investigation of the fabrication and optical properties of “giant” CdSe/ZnSe/ZnS and CdSe/CdS/ZnS multishell quantum dots, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 5/2010.

            3. Vũ Đức Chính, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Vũ Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Lương, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Tiến Dũng, Phạm Thu Nga, Surface functionalization of multishell CdSe quantum dots for well water dispersion and imbedding in SiO2 beads, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 5/2010, tr. 215-219

4. Khong Cat Cuong, Trinh Duc Thien, Pham Van  Hai, Nguyen Phi Hung, Bui Thi Phuong Thanh and Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Synthesis CdSe Quantum Dot and determine its size from optical spectra, Báo cáo tại hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ V, Nha Trang, Việt Nam, 10 – 14/9/2008.

5. Pham Thai Cuong, Pham Thu Nga, Pham Van Hoi, Do Hung Manh, Nguyen Xuan Nghia, Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Nhu Dat, Pham Thuy Linh, C. Vion, A. Maitre, C. Barthou, P. Benalloul. Các tinh thể kiểu Opal: Chế tạo, các tính chất quang của chúng và kết hợp với các chấm lượng tử CdSe/ZnS,  Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14 Nov 2007, Vungtau, Vietnam.

6. Vu Duc Chinh, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Khong Cat Cuong, Nguyen Van Hung, Pham Thu Nga, Vu Thi Bich, Pham Long, C. Barthou, P. Benalloul. Các chấm lượng tử CdSe/ZnS: Chế tạo và nghiên cứu ảnh hưởng của lớp vỏ tới các tính chất quang của chúng, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14/11/ 2007, Vungtau, Vietnam.

7. Vu Thi Hong Hanh, Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Pham Van Hoi, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Nguyen Nhu Dat, Vu Thi Bich, Pham Thai Cuong, Nguyen Van Hung, Khong Cat Cuong, C. Barthou, P. Benalloul, A. Maitre,Nghiên cứu phổ huỳnh quang và thời gian sống của tái hợp phát xạ trong các chấm lượng tử CdSe/ZnS thay đổi theo nhiệt độ, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14/11/ 2007, Vungtau, Vietnam.

8. Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thủy, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga. Photoluminescent properties of Mn–Doped CdS and CdS/ZnS semiconductor nanocrystals, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14/11/ 2007, Vungtau, Vietnam.

9. Lê Bá Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thu Nga, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Đức Chính, Vũ Thị Hồng Hạnh. Chế tạo và tính chất quang của cấu trúc nano lõi/vỏ CdSe/CdS (Preparation and optical properties of CdSe/CdS core/shell nanostructures),Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ V, 12 – 14 Nov 2007, Vungtau, Vietnam.

10. Lê Bá Hải, Nguyễn Văn Chúc, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Nam Thắng, Phạm Thái Cường, Vũ  Đức Chính, Lê Văn Luật, Trịnh Ngọc Hà, Nguyễn Xuân Nghĩa, Đỗ Hùng Mạnh, Phạm Thu Nga, Các hạt cầu kích thước nano SiO2,CdS:Mn2+,  CdSe, PbSe: Các tính chất quang phổ, hiệu ứng giam giữ lượng tử và triển vọng ứng dụng, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Tập 1, tr 229 – 234, NXB KHKT, Hà nội 2006.

 

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố