Tìm kiếm theo cụm từ
Vũ Vân Anh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Vũ Vân Anh
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Bắc Ninh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: số nhà 26 tổ 10 phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02803856289 Mobile 0912687173

Email: anhvv@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2006  Nơi bảo vệ:Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Địa lí Chuyên ngành:Địa lí học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Địa lí  Chuyên ngành: Địa lí học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2011 Nơi phong: Trường Đại học sư phạm Hà Nội

9. Chức danh nghiên cứu: TS 10. Chức vụ: Trợ lý đào tạo, Trưởng bộ môn
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên Địa lí 2004
Thạc sĩ Trường Đại học sư phạm Hà Nội Địa lí 2006
Tiến sĩ Trường Đại học sư phạm Hà Nội Địa lí 2011

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Đại học Tiếng Anh Văn bằng 2 Viện ĐH mở Hà Nội 2,5 năm

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
  • Triết học - Xã hội học - Chính trị học
  • Địa lý

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách chuyên khảo Chỉ số phát triển con người (HDI) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999-2009 Tác giả NXB Đại học Thái Nguyên 2012

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố