Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thị Hà

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Liên Sơn - Tân Yên - Bắc Giang
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 12 - Phường Trưng Vương - TP Thái nguyên

Điện thoại: NR Mobile

Email: nguyenthiha@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2004  Nơi bảo vệ:Trường ĐHSP hà Nội
  • Ngành: Sinh học Chuyên ngành:LL&PPDH bộ môn Sinh học

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ: Viện khoa học giáo dục Việt nam
  • Ngành: Giáo dục học  Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Sinh học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2012 Nơi phong: Viện khoa học giáo dục Việt nam

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐHSP Thái Nguyên Sinh học 2000
Thạc sĩ Trường ĐHSP Hà Nội Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học 2004
Tiến sĩ Viện khoa học giáo dục Việt Nam Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Giáo dục học - Tâm lý học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố