Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Thị út Sáu

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị út Sáu
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Ba Vì - Hà Nội
5. Nguyên quán: Ba Vì - Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xã Quyết Thắng - TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0922516166

Email: sauntu@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2007  Nơi bảo vệ:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Tâm lý học Chuyên ngành:Tâm lý học chuyên ngành

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2013  Nơi bảo vệ: Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
  • Ngành: Tâm lý học  Chuyên ngành: Tâm lý học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2013 Nơi phong: Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tâm lý - Giáo dục 2004
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tâm lý học 2007
Tiến sĩ Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Tâm lý học 2013

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Cử nhân Tiếng Anh Cử nhân Tiếng Anh hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Từ năm 2008 - 2011

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh

15. Chuyên môn chính:

  • Điện - Điện tử - Tự động hóa

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ năm 2004 - 2007 Giảng viên tập sự Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 20 Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên
Từ năm 2007 đến nay Giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 20 Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp Tác giả NXB Đại học Thái Nguyên 2013

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Tâm lý học Tạp chí Giáo dục 254 9 - 10 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lý học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trong mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ Tạp chí Giáo dục 262 34 - 35 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng với phương thức đào tạo theo tín chỉ Tạp chí Giáo dục 281 38 - 40 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia học tập theo học chế tín chỉ Tạp chí Giáo dục 291 30 -31 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên Đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo tín chỉ Tạp chí Giáo dục 299 25 - 26 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nhận thức của sinh viên các trường đại học về phương thức đào tạo theo tín chỉ Tạp chí Khoa học & Công nghệ 12/2012 103 - 107 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số vấn đề lý luận về hoạt động tư vấn cho sinh viên của cố vấn học tập ở các trường đại học Tạp chí Giáo dục 318 17- 19 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Lý luận về kỹ năng tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của cố vấn học tập ở các trường đại học Tạp chí Khoa học&Công nghệ 112 (12)/1 33- 38 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nhu cầu tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tạp chí Khoa học &Công nghệ 113(03)/1) 107 - 113 2015

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Sự thích ứng của giảng viên và sinh viên các trường đại học với hoạt động dạy - học theo học chế tín chỉ 2011- 2012 Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Phát triển kỹ năng tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập ở các trường đại học 2013 - 2015 Đại học Thái Nguyên Chuẩn bị nghiệm thu Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố