Tìm kiếm theo cụm từ
Dương T Thúy Vinh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Dương T Thúy Vinh
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa TN
5. Nguyên quán: Đồng Hỷ - Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 38-P. Quang Trung - TP. TN

Điện thoại: NR Mobile 0942383818

Email: vinhdtt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2006  Nơi bảo vệ:Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Ngữ văn Chuyên ngành:Lý luận ngôn ngữ

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2013  Nơi bảo vệ: Đại học sư phạm Hà Nội
  • Ngành: Ngữ văn  Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2013 Nơi phong: Đại học sư phạm Hà Nội

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Ngôn ngữ học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố