Tìm kiếm theo cụm từ
Trần Thị Ngân

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Thị Ngân
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Nguyên quán: Hải Dương
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile

Email: ngantt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2007  Nơi bảo vệ:KhoaCNTT, ĐHTN
  • Ngành: Tin học Chuyên ngành:Khoa học máy tính

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2014  Nơi bảo vệ: ĐH Bách Khoa Hà Nội
  • Ngành: Toán học  Chuyên ngành: Toán ứng dụng

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2014 Nơi phong: ĐH Bách Khoa Hà Nội

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
11. Cơ quan công tác: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN Toán - Tin ứng dụng 2003
Thạc sĩ Khoa CNTT, Đại học Thái Nguyên Khoa học máy tính 2007

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Toán học
  • Tin học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Mô hình kết hợp các số liệu địa chấn với các số liệu địa chất - địa vật lý để dự báo động đất 3 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, NXB ĐH Thái Nguyên tập 52, Số 4 60-63 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phương pháp Monte Carlo giải bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hượ 2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, NXB ĐH Thái Nguyên 69 7 55-61 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Giải một loại bài toán điều khiển tối ưu không lồi bằng phương pháp Monte Carlo và ứng dụng để dự báo động đất, 2 Tạp chí Ứng dụng Toán học IX 1 75-106 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu mô phỏng trong một lớp bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất 2 Tạp chí Ứng dụng Toán học X 1 93-118 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một bài toán điều khiển ngẫu nhiên chứa tích phân bội và ứng dụng 2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, NXB ĐHTN 90 2 93-99 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Sự hội tụ của dãy điều khiển tựa tối ưu trong một loại bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất, 2 Tạp chí Ứng dụng Toán học 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố