Tìm kiếm theo cụm từ
Trịnh Thị Diệp

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trịnh Thị Diệp
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Nguyên quán: An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 14 - P.Thịnh Đán- Tp Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0986337507

Email: dieptt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2010  Nơi bảo vệ:ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
  • Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông Chuyên ngành:Kỹ thuật điện tử

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sĩ ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội Kỹ thuật điện tử 2010

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
ĐH VB2 Tiếng Anh K7A1 Khoa Ngoại Ngữ - ĐHThái Nguyên 2012- 2014

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Điện - Điện tử - Tự động hóa

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Mã hoá không gian - thời gian và ứng dụng trong hệ thống MIMO - OFDMA của LTE 01/2013-12/2013 ĐH Công nghệ Thông tin và truyền thông đã NT Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố