Tìm kiếm theo cụm từ
Đồng Văn Đạt

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đồng Văn Đạt
2. Năm sinh: 1963 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: xã Tân Hương, h phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
5. Nguyên quán: xã Tân Hương, h phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên

Điện thoại: NR (0280) 3859379 Mobile 0912580135

Email: dongvandat@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1999  Nơi bảo vệ:Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái (ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) Kinh tế nông nghiệp 1987
Thạc sĩ Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (Đại học Nông nghiệp Hà Nội) Kinh tế nông nghiệp 2000
Đại học Trường ĐH Nông nghiệp 3 BT Kinh tế nông nghiệp 1987
Thạc sĩ Trường ĐH Nông nghiệp I HN Kinh tế nông nghiệp 2000

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Chứng chỉ Chương trình đào tạo Fulbright về kinh tế học ứng dụng dùng cho phân tích chính sách Đh Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 8/2000 -6/2001
Đại học ngoại ngữ Tiếng Anh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1987-2004 Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh Tác giả Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 2010

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hoàn thiện hoạt động marketing -mix tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên 2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 124 10 143-149 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 4 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 118 4 161-166 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số giải pháp tiếp tục thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 1 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 67 5 19-23 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia. 1 Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 31 3+4 67-74 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phổ Yên từng bước đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với hộ và các đối tượng chính sách xã hội. 1 Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 23 11+12 67-72 2008

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề tài cấp tỉnh 2011-2013 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Đã nghiệm thu Tham gia
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 2008-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2004-2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2002-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Tham gia
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 2008-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2004-2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2002-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Tham gia
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 2008-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2004-2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2002-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố