Tìm kiếm theo cụm từ
Đồng Văn Đạt

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Đồng Văn Đạt
2. Năm sinh: 1963 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: xã Tân Hương, h phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
5. Nguyên quán: xã Tân Hương, h phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên

Điện thoại: NR (0208) 3859379 Mobile 0912580135

Email: dongvandat@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 1999  Nơi bảo vệ:Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái (ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) Kinh tế nông nghiệp 1987
Thạc sĩ Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (Đại học Nông nghiệp Hà Nội) Kinh tế nông nghiệp 2000

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
CHỨNG CHỈ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 24/5/2016-14/6/2016
Chứng chỉ Chương trình đào tạo Fulbright về kinh tế học ứng dụng dùng cho phân tích chính sách ĐH Kinh tế tp Hồ Chí Minh 8/2000 -6/2001
Bằng Đại học Ngoại ngữ Tiếng Anh Viện ĐH Mở Hà Nội 2005
Chứng chỉ Bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức nhà nước Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo 15/4/2005-15/7/2005
Chứng chỉ Giảng viên Khởi sự kinh doanh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 05/8/2015-20/8/2015
Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24/5/2016-14/6/2016

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1987-2004 Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh Tác giả Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 2010
Sách giáo trình Quản trị dự án Đồng tác giả NXB Công Thương 2016

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hoàn thiện hoạt động marketing -mix tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên 2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 124 10 143-149 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 4 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 118 4 161-166 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số giải pháp tiếp tục thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 1 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 67 5 19-23 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia. 1 Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 31 3+4 67-74 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phổ Yên từng bước đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với hộ và các đối tượng chính sách xã hội. 1 Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 23 11+12 67-72 2008
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên 4 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 118 4 161-166 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên 4 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 118 4 161-166 2014
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thoát nghèo của hộ nông dân miền núi huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 160 15 121-128 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nguyên nhân ảnh hưởng tới thoát nghèo và tái nghèo của hộ nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 2 Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 03 47-52 2017
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Xu hướng thay đổi diện tích đất canh tác của hộ nông thôn khu vực Đồng bằng Sông Hồng 3 Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương 515 78-80 2018
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước Tác động của hội nhập đến chủ quyền kinh tế của các nước EU- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2 Chủ quyền Quốc gia trong quá trình hội nhập khu vực: Kinh nghiệm EU, Asean và gợi mở cho Việt Nam 37-46 2018
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Quan hệ Mỹ - Nhật Bản- Ấn Độ- Australia trong năm 2017 2 Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á 68 7 1-10 2018

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề tài cấp tỉnh 2011-2013 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Đã nghiệm thu Tham gia
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 2008-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2004-2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2002-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Tham gia
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 2008-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2004-2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2002-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Tham gia
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. 2008-2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2004-2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 2002-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên Đã nghiệm thu Tham gia
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thoát nghèo của hộ nông dân miền núi huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp cơ sở 2015 2015-2016 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đã nghiệm thu. Loại tốt Chủ trì
Sử dụng mô hình Multinomial Logit phân tích tác động của các nguyên nhân tới động thái nghèo của hộ nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp cơ sở năm 2016 2016 -2017 Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đã nghiệm thu. Loại khá Chủ trì
Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-Learning cho học phần Phân tích hoạt động kinh doanh. Đề tài cấp cơ sở 1/4/2019 -1/4/2020 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đã nghiệm thu, loại tốt Chủ trì
Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-Learning cho học phần Phân tích hoạt động kinh doanh. Đề tài cấp cơ sở 1/4/2019 -1/4/2020 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đã nghiệm thu, loại tốt Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố