Tìm kiếm theo cụm từ
Vũ Văn Thắng

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Vũ Văn Thắng
2. Năm sinh: 1978 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Yên Châu, Sơn La
5. Nguyên quán: Kim Động, Hưng Yên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile

Email: thangvv@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2007  Nơi bảo vệ:Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
  • Ngành: Kỹ thuật điện - Điện tử Chuyên ngành:Hệ thống điện

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Năng lượng điện 2001
Thạc sĩ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện 2007

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Anh văn x

15. Chuyên môn chính:

  • Điện - Điện tử - Tự động hóa
  • Điện - Điện tử - Tự động hóa

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ năm 2001 đến năm 2011 Giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, Khoa điện, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp TP Thái Nguên
Từ năm 2011 đến nay Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Hệ thống điện, Khoa điện, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp TP Thái Nguên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách chuyên khảo Nhà máy điện Đồng tác giả Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2009

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Ổn định tĩnh và chất lượng điện áp của Hệ thống điện nhận công suất từ các nguồn xa 1 Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 4 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Xác định cấu trúc lưới điện hạ áp thành phố Thái Nguyên theo quan điểm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 3 Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 54 6 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu ảnh hưởng của độ lệch điện áp yêu cầu đến lựa chọn vị trí và dung lượng bù tối ưu khi thiết kế, vận hành hệ thống phân phối 3 Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 74 12 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Tiềm năng và ứng dụng của nguồn điện phân tán (DG) trong qui hoạch hệ thống phân phối 4 Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Qui hoạch hệ thống phân phối điện có các nguồn điện phân tán trong thị trường điện cạnh tranh 3 Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu tính phí truyền tải trong thị trường điện theo phương pháp tham gia biên 3 Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu qui hoạch hệ thống cung cấp điện trong thị trường điện cạnh tranh dưới ảnh hưởng của giá điện 3 Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên 2013
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài A New Model Applied to the Planning of Distribution Systems for Competitive Electricity Markets 3 2011 IEEE DRPT2011 July 2011, Shandong, China 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài A Novel Model to Determine Optimizing Power and Capacity for Energy Storage Systems on Competitive Electricity Markets 3 2011 IEEE PEDS2011, December 2011, Singapore 2011
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học quốc tế A Novel Model Improved the Efficiency of Distribution Generators in the Competitive Electricity Markets by Energy Storage Systems 3 2012 ISTS2012, November 2012, Bangkok, Thailand 2012

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu các biện pháp điều chỉnh điện áp trong lưới điện trung áp của các tỉnh miền núi phía Bắc/Cơ sở 2006 Trường Đại học KTCN Đã nghiệm thu Chủ trì
Nghiên cứu ảnh hưởng của tụ điện bù dọc đối với bảo vệ khoảng cách trên đường dây siêu cao áp/Cơ sở 2007 Trường Đại học KTCN Đã nghiệm thu Chủ trì
Nghiên cứu vận hành tối ưu lưới điện tỉnh Bắc Giang/Cơ sở 2008 Trường Đại học KTCN Đã nghiệm thu Chủ trì
Nghiên cứu định hướng phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam/Cơ sở 2010 Trường Đại học KTCN Đã nghiệm thu Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố