Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Fukuzawa Yukichi

Bài học kinh nghiệm từ tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với công cuộc đổi mới, hiện đại hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới", tr.785-792
 • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:

Vận dụng quan điểm của Fukuzawa Yukichi về nguyên tắc cải cách giáo dục vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Quốc tế "Chuyển biến kinh tế - xã hội và giáo dục"
 • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:

Fukuzawa Yukichi và tư tưởng thoát Á của ông

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:

Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học"

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:

Tư tưởng con người độc lập của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học"

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>