Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Glycine max

THE CHARACTERISTICS OF GmCHI GENE ISOLATED FROM SOYBEAN CULTIVARS WITH DIFFERENT ISOFLAVONE CONTENT

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Biology, Viet Nam, 38(2): 236-242; DOI: 10.15625/0866-7160/v38n2.7959
 • Năm xuất bản:

RNAi-mediated resistance to SMV and BYMV in transgenic tobacco

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Crop Breeding and Applied Biotechnology; 16: 213-218, 2016 Brazilian Society of Plant Breeding. Printed in Brazil http://dx.doi.org/10.1590/1984-70332016v16n3a32 (SCI-E)
 • Năm xuất bản:

Characteristics of gene encoding coat protein isolated from soybean mosaic virus

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Biology
 • Năm xuất bản:

Chuyển gen qua nách lá mầm ở đậu tương nhờ vi khuẩn A. tumefaciens.

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học&Công nghệ- Đại học Thái Nguyên, 115 (01): 3-12.
 • Năm xuất bản:

CHARACTERISTICS OF GmEXP1 GENE RELATED TO PROLONGATION OF ROOTS ISOLATED FROM SOME SONLA SOYBEAN CULTIVARS (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of National Biotechnology Conference 2013.
 • Năm xuất bản:

The characteristics of chaperonin gene isolated local soybean cultivars (Glycine max L. Merrill) grown in Tay Nguyen region, Viet Nam

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: CCEA
 • Năm xuất bản:

Characteristics of the gene encoding pyrroline-5-carboxylate synthase (P5CS) in Vietnam soybean cultivars (Glycine max L. Merrill).

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IEEE
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>