Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: "du lịch"

Phát triển du lịch tỉnh Luang prabang, cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 152, số 7/2016.
 • Năm xuất bản:

Phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng ở Hà Giang: Thực trạng, vấn đề và giải pháp phát triển bền vững.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2. Tr.180.
 • Năm xuất bản:

Xây dựng chiến lược Marketing lãnh thổ nhằm thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2, trang 269.
 • Năm xuất bản:

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ở Hà Giang.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2012. Tập 2.
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Hà Giang trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 84, số 8/2011. Trang 147.
 • Năm xuất bản:

Đánh giá sự phát triển du lịch bền vững huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 • Tác giả : Phạm Thị Hồng Nhung, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh,

 • Tác giả : Phạm Thị Hồng Nhung, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>