Tìm kiếm theo cụm từ
Lê Hồng Thắng

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Lê Hồng Thắng
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Hoa Lư - Ninh Bình
5. Nguyên quán: Hoa Lư - Ninh Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Quang Trung - Thai Nguyen

Điện thoại: NR Mobile

Email: thanglh@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2002  Nơi bảo vệ:ĐH Ngoại ngữ HN
  • Ngành:  Chuyên ngành:Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Nga

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ: ĐHNN-ĐHQGHN
  • Ngành:  Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Nga

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2011 Nơi phong: ĐHNN-ĐHQGHN

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Trương khoa
11. Cơ quan công tác: Khoa Ngoại ngữ

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sĩ ĐHNN Hà Nội Tiếng Nga 2002
Tiến sĩ ĐHNN-ĐHJQGHN Tiếng Nga 2011

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Đại học Cao cấp lý luận chính trị Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên 2011-2013
Chứng chỉ Kiến thức An ninh - Quốc phòng Trường Quân sự Quân khi I 2009
Chứng chỉ Nghiệp vụ hiệu trưởng, hiệu phó Học viện Quản lý giáo dục 2010

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
TS Tiếng Nga
ĐH Tiếng Anh

15. Chuyên môn chính:

  • Giáo dục học - Tâm lý học
  • Ngôn ngữ học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
1990-1993 Giảng viên Trường CĐSP, ĐHSP Thái Nguyên
1993-2008 Giảng Viên, Phó Trưởng khoa Trường ĐHSP-ĐHTN Thái Nguyên
2008- nay Giảng Viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Giáo trình GHP tiếng Nga Tác giả
Sách giáo trình Giáo trình Nghe tiếng Nga 1 Tác giả
Sách giáo trình Giáo trình Nghe tiếng Nga 2
Sách giáo trình Giáo trình Nghe tiếng Nga 3
Sách giáo trình Giáo trình Nghe tiếng Nga 4
Sách giáo trình Giáo trình Nghe tiếng Nga 3 Tác giả
Sách giáo trình Giáo trình Nghe tiếng Nga 2 Tác giả
Sách giáo trình Giáo trình Nghe tiếng Nga 4 Tác giả

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Hãy tự tin áp dụng phương pháp giao tiếp cá thể hóa 1 Tạp chí Nga Ngữ học Việt Nam 13 39-41 2002
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Этапы обучения русскому языку студентов-русистов в педагогическом институте при Тхайнгуенском университете (Giai đoạn dạy học tiếng Nga cho sinh viên chuyên ngữ trường ĐHSP-ĐHTN). 1 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2 (34) 36-39 2005
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Принципы обучения аудированию студентов-русистов в Пединституте при Тхайнгуенском университете с точки зрения коммуникативно-индивидуализированного подхода 1 Методический семинар "Русское языковое пространство в контексте межкультурной коммуникации" 167-170 2007
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Текст в обучении аудированию под углом зрения коммуникативно-индивидуализированного подхода 1 Tạp chí Nga ngữ học Việt Nam 17 63-65 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước О выделении видов аудирования в обучении иностранному языку 1 Tạp chí Nga ngữ học Việt Nam 18 81-84 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Об индивидуализации обучения аудированию инлязычной речи 1 Вьетнамская русистика, выпуск 19 47-51 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Bàn về dạy-học ngoại ngữ qua đề án dưới góc độ của giáo học pháp 1 Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên 174 14 3-5 2017
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài О коммуникативной компетенции в аудировании с точки зрения коммуникативно-индивидуализированного подхода, 1 Русский язык в социокультурном пространстве Вьетнама, №2 2019

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

Tên sản phẩm Thời gian, hình thức, quy mô,địa chỉ áp dụng Hiệu quả
- Giáo trình dạy nghe tiếng Nga cho sinh viên năm thứ I, II III, Đang áp dụng cho SV chuyên Nga ĐHTN Tốt
- Giáo trình điện tử dạy nghe tiếng Nga cho sinh viên năm thứ IV. Đang được giảng dạy tại trường ĐHSP-ĐHTN Đang áp dụng cho SV chuyên Nga ĐHTN Tốt

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Dấu câu trong tiếng Nga 1993-1994 Cơ sở Đã nghiệm thu - Loại Tốt Chủ trì
Hệ thống bài tập dạy nghe cho sinh viên tiếng Nga giai đoạn đầu 2000-2001 Cơ sở Đã nghiệm thu - Loại Tốt Chủ trì
Những cơ sở khoa học của quá trình dạy-học nghe hiểu tiếng nước ngoài và vận dụng vào giáo trình học tập cho sinh viên khoa Ngoại ngữ - ĐHTN. MS: B2009-TN09-01 2009-2012 Bộ Đã nghiệm thu - Loại Tốt Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 1

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố