Tìm kiếm theo cụm từ
Hoàng Thị Ngọc Điểm

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Điểm
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ:
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Điện thoại: NR Mobile

Email: diemhtn@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Khoa Ngoại ngữ

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

15. Chuyên môn chính:

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách tham khảo Thực hành dịch BBC Tác giả NXB Đại Học Thái Nguyên 2012

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Chapter 5: Magazine 1 Authenticity in the language Classroom and beyond: Adult learners 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Making News: A Successful Example of Project-Based Learning 1 Language Education in Asia, 3 1 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài A cross-cultural analysis of turn-taking in ordinary conversations 1 T¹p chÝ Khoa häc – C«ng nghÖ - §H Th¸i Nguyªn 7 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài Không gian tinh thần trong bản tin tiếng Anh và tiếng Việt 1 Tạp chí Ngôn ngữ 6 2012

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu sự khác biệt văn hoá giữa bản tin tiếng Anh và tiếng Việt để ứng dụng trong việc dạy và học ngoại ngữ. - Cấp Đại học 2011-2012 ĐHTN Chủ trì
Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh theo hướng thực hành ứng dụng - cấp Bộ 2008-2010 ĐHTN đã NT Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố