Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Văn Công

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Công
2. Năm sinh: 1973 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: TP Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Tỉnh Bắc Ninh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Xóm 10 xã Quyết Thắng-TP. Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0915600500

Email: congnv@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2006  Nơi bảo vệ:Đại học Nông lâm Thái Nguyên
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Kinh tế nông nghiệp

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông lâm Thái Nguyên Kinh tế nông nghiệp 1996
Thạc sĩ Đại học Nông lâm Thái Nguyên Kinh tế nông nghiệp 2006
Đại học Đại học Nông lâm Thái Nguyên Kỹ sư lâm sinh 1996

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
2/1997 đến 12/2004 Kiểm lâm viên Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn P. Sông cầu TX. Bắc Kạn
12/2004 đến 3/2006 Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ-Na Rỳ-Bắc Kạn Xã Lạng San-H. Na Rỳ-T. Bắc Kạn
3/2006 đến nay Giảng viên Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên P. Tân Thịnh TP. Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Khai thác rừng hợp lý hiệu quả ở Bắc Kạn Thông tin khuyến nông Bắc Kạn 04 8 2001
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đánh giá thực trạng và hiệu quả một số hệ thống canh tác nương rẫy tại xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên 97 09 49 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Phát triển kinh tế hộ nông dân tại Việt Nam Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 16 16 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Một số giải pháp chủ yếu để phát triển vùng rau an toàn huyện Đồng Hỷ đến năm 2020 3/2007 đến 3/2008 Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Đã nghiệm thu đạt loại Khá Chủ trì
Xây dựng bài giảng điện tử môn học Kinh tế Nông nghiệp 3/2008 đến 3/2009 Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Đã nghiệm thu đạt loại Khá Chủ trì
Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt tỉnh Bắc Kạn trong quá trình đổi mới 3/2012 đến 3/2013 Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên Đã nghiệm thu đạt loại Khá Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố