Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Tiến Lâm

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Lâm
2. Năm sinh: 1969 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên
5. Nguyên quán: Nam Trực - Nam Định
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: SN 03 - Tổ 04 - Ngõ 96B - Đường Lương Thế Vinh - P Quang Trung - TPTN

Điện thoại: NR 02803.857618 Mobile 0912145298

Email: lamnt@tnu.edu.vn Fax (84) 280.364768

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2002  Nơi bảo vệ:Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
  • Ngành: GDTC Chuyên ngành:Quản lý TDTT

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh Giáo dục thể chất 1992
Thạc sĩ Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh Giáo dục thể chất 2002
Đại học Khoa Ngoại ngữ Tiếng Anh 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh

15. Chuyên môn chính:

  • Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ 11/1996 đến 04/2006 Giảng dạy Khoa Thể dục thể thao Trường ĐHSP Thái Nguyên
Từ 05/2006 đến nay Giảng dạy Khoa KHCB Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Chương trình GDTC 1- Học phần bắt buộc Tác giả 2011

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao thể lực cho SV hệ Cử tuyển trường ĐHSP Thái Nguyên 01 Tạp chí KH và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 02 2003
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC cho SV Trường ĐHKT và QTKD Thái Nguyên 01 Kỷ yếu Trường ĐHKT và QTKD Thái Nguyên 01 2009
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của sinh viên bậc Đại học 01 Kỷ yếu nâng cao hoạt động NCKH giai đoạn 2006- 2010 01 2010
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 01 Tạp chí Đào tạo & Huấn luyện thể thao 04 2012
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Một số bài tập bổ trợ chuyên môn chạy trong giảng dạy và huấn luyện thể thao 01 Tạp chí KHCN Trường ĐHKT và QTKD Thái Nguyên 06 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao thể lực cho SV hệ Cử tuyển trường ĐHSP Thái Nguyên 2002 Trường ĐHSP Thái Nguyên Đã nghiệm thu Chủ trì
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Nhảy cao theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học 2009 Trường ĐH KT&QTKD Đã nghiệm thu Chủ trì
Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên 2013 Trường ĐH KT&QTKD Đã nghiệm thu Chủ trì
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Bóng đá theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học 2010 Trường ĐH KT&QTKD TN Đã Nghiệm thu Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố