Tìm kiếm theo cụm từ
Phạm Thị Thương

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Phạm Thị Thương
2. Năm sinh: 1979 3. Nam/ Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Đông Hưng - Thái Bính
5. Nguyên quán: Minh Tân - Đông Hưng - Thái Bình
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 99-tổ 16,Thị Trấn Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02803720943 Mobile 0912838646

Email: thuongpt@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2005  Nơi bảo vệ:Thái Nguyên
  • Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành:Khoa học máy tính

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Khoa Công nghệ - ĐHQGHN Công nghệ thông tin 2002
Thạc sĩ Khoa Công nghệ thông tin - ĐHTN Khoa học máy tính 2005

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Tin học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
01/2002-09/2002 Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái nguyên Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên
09/2002-nay Giảng viên Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - Đại học Thái Nguyên Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Cải tiến FOCL cho việc học các khái niệm Đệ quy. 3 Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên 86 10 49-54 2011
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Áp dụng mẫu thiết kế trong xử lý phân tán 3 Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật, Tạp chí Khoa học Công Nghệ/NXB Đại học Thái Nguyên 99 11 73-78 2012

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Nghiên cứu các giải thuật hình học tính toán/Đề tài cấp cơ sở 01/2008-12/2008 Trường Đại học Công nghệ thông tin & TT Đã NT Chủ trì
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học/cấp cơ sở 01/2009-12/2009 Trường ĐH CNTT&TT-ĐHTN Đã NT Chủ trì
Nghiên cứu cải tiến giải thuật di truyền cho vấn đề tổng hợp phát sinh các đặc trưng ảnh/Cấp cơ sở 01/2011-12/2011 Trường ĐH CNTT&TT - ĐHTN Đã NT Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố