Tìm kiếm theo cụm từ
Nguyễn Ngọc Lý

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Lý
2. Năm sinh: 1982 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Gia Bình - Bắc Ninh
5. Nguyên quán: Gia BÌnh - Bắc Ninh
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0988 467 658

Email: nguyenngocly@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2012  Nơi bảo vệ:Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia HN
  • Ngành: Tài chính - Ngân hàng Chuyên ngành:Tài chính và Ngân hàng

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên Kinh tế nông nghiệp 2005
Thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đai học Quốc gia HN Tài chính - Ngân hàng 2012

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

Thời gian(Từ năm ... đến năm...) Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ cơ quan
Từ 2006- 2009 Đại diện thương mại Công ty TNHH Colgate - Palmolive Việt Nam Số 37, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2009 - nay Giảng viên Bộ môn Tài chính, Khoa Ngân hàng - Tài chính, Trường ĐH Kinh tế & QTKD Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước Mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng tại Việt Nam - Những vấn đề đặt ra từ thương vụ sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Đệ Nhất - Tín Nghĩa 03 Tạp chí KHoa học - Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) 105 5 137 2013

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của các Quỹ TDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011 - 2012 Đại học Kinh tế & QTKD Đã nghiệm thu, Xếp loại Khá Chủ trì
Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013: Hoạt động cho vay tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên 2013- 2014 Đại học Kinh tế & QTKD Chưa nghiệm thu Chủ trì

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011 (Đã nghiệm thu): "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại các Quỹ TDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013 (Đang thực hiện): "Hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên"

Đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014 (Đang chờ phê duyệt): "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên"

Đề xuất đề tài NCKH cấp Đại học 2015 (Đang chờ phê duyệt):"Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn tổ chức tín dụng của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố